สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 67
เข้าชมเดือนนี้ : 59340 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 699002 ท่าน
 
 
เกี่ยวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนภายในจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  โดยรับผิดชอบงานด้านการประกอบการขนส่ง  การรับจัดการขนส่ง  การสำรวจ  รวบรวม จัดทำสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการขนส่ง  การตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง  ดำเนินการด้านสถานีขนส่ง  ควบคุม  ดูแล  สถานตรวจสภาพรถเอกชน  และสถานีขนส่งของเอกชน  นอกจากนี้ยังรับผิดชอบงานให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ  การตรวจสภาพรถ  การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประจำรถ  และใบอนุญาตขับรถทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  รวมทั้งงานด้านต่าง  ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

 1.     การแบ่งเขตความรับผิดชอบ

 
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี                    

 1. มีสำนักงาน  2  แห่ง  คือ 

1.  สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี  แห่งที่  1   เปิดทำการเมื่อ  กรกฎาคม  2506  ตั้งอยู่เลขที่  250  ถนนอุดรดุษฎี   ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  โทร.(042) 247951   โทรสาร (042) 221444  (ให้บริการประชาชนเฉพาะงานทะเบียนรถจักรยานยนต์)
2.  สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี  แห่งที่  2  เปิดทำการเมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2542    ตั้งอยู่เลขที่  78   ถนนมิตรภาพ (อุดร – ขอนแก่น )  ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี   โทร. (042) 207904 – 5  , 295409 – 14  โทรสาร (042) 295409 , 295414

 1. เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ    3   อำเภอ    ดังนี้

1.  อำเภอเมือง         

2.  อำเภอหนองวัวซอ            

3. อำเภอกุดจับ


สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี  สาขาอำเภอกุมภวาปี

 1. เปิดทำการเมื่อวันที่  1  เมษายน  2528  ตั้งอยู่เลขที่  145   หมู่ที่  9  ถนนพิศาลสาระกิจ  ตำบลพันดอน  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  โทร.(042) 331231 , 331884           โทรสาร (042) 331231
 2. เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ   5  อำเภอ  1  กิ่งอำเภอ

1.  อ.กุมภวาปี                
2.  อ.โนนสะอาด                
3.  อ.ศรีธาตุ 
4.  อ. วังสามหมอ      
5.  อ.หนองแสง      
6.  กิ่ง  อ. ประจักษ์ศิลปาคม

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี   สาขาอำเภอหนองหาน

 1. เปิดทำการวันที่  1   กรกฎาคม  2532   ตั้งอยู่เลขที่  255  หมู่ที่ 14  ถนน อุดร – สกลนคร            

อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  41130  โทร.(042) 261154 , 261246  โทรสาร (042) 261154

 1. เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ   5  อำเภอ  1 กิ่งอำเภอ

1.  อ.หนองหาน            
2.  อ.ไชยวาน                       
3.  อ.บ้านดุง 
4.  อ.ทุ่งฝน                    
5.  อ.พิบูลรักษ์     
6.  กิ่ง  อ. กู่แก้ว

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี   สาขาอำเภอบ้านผือ

 1. เปิดทำการวันที่  1  สิงหาคม  2534   ตั้งอยู่เลขที่   338  หมู่ที่  8   ถนนส่วนราชการ 

อำเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี  41160   โทร.(042) 281310 , 281375  โทรสาร (042) 281375

 1. เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ   3  อำเภอ

1.  อ.บ้านผือ                  
2.  อ.น้ำโสม               
3.  อ.นายูง

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี   สาขาอำเภอเพ็ญ

 1. เปิดทำการวันที่  9  ธันวาคม  2539  ตั้งอยู่เลขที่   219/14  หมู่ที่ 7  ถนนเพ็ญ – สร้างคอม  ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  41150    โทร.(042) 279271 , 278115  โทรสาร          (042) 278115
 2. เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ   2  อำเภอ

1.  อ.เพ็ญ                                  
2.  อ.สร้างคอม

 

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี   แห่งที่  1

 1. ตั้งอยู่ที่  ถนนสายอุทิศ   ตำบลหมากแข้ง   อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000  โทร.  (042) 222916   โทรสาร            (042) 222916
 2. ความรับผิดชอบ  เป็นศูนย์กลางการเดินรถในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด สำหรับรถโดยสารประจำทางในเส้นทางการเดินรถติดต่อด้านทิศใต้  ทิศตะวันออก  ของจังหวัดอุดรธานี

 

 

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี   แห่งที่  2 (เอกชน)

 1. ตั้งอยู่ที่   ถนนเลี่ยงเมือง   ตำบล  เชียงพิณ  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี    41000  โทร.  (042)  247788
 2. ความรับผิดชอบ  เป็นศูนย์กลางการเดินรถในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด  สำหรับรถโดยสารประจำทางในเส้นทางการเดินรถติดต่อด้านทิศเหนือ  ทิศตะวันตก ของจังหวัดอุดรธานี

 

สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน

 1. เปิดทำการวันที่  4   กรกฎาคม  2540   ตั้งอยู่ที่   ตำบลพันดอน   อำเภอ     กุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี  41110  โทร. (042) 200849
 2. ความรับผิดชอบ  ให้บริการสำหรับรถโดยสารประจำทางในเส้นทางการเดินรถติดต่อด้านทิศใต้ของจังหวัดอุดรธานี

 

2.    อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

 

                1.  สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี  ประกอบด้วย  3  ฝ่าย  และ  1  งาน  ดังนี้
1.1  ฝ่ายวิชาการขนส่ง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
1) วางแผน  ควบคุม  และจัดระเบียบการขนส่งทางถนนภายในจังหวัด
2) กำหนด  ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ  และเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง  และการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก

 1. การพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบการขนส่ง
 2. การกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
 3. งานตรวจการขนส่ง
 4. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอันเกิดจากการขนส่ง
 5. การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง
 6. ควบคุม  ดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน และโรงเรียนการขนส่ง
 7. ควบคุม  ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์
 8. รวบรวม  จัดทำสถิติ  และวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง
 9. การประชาสัมพันธ์
 10. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ

                                1.2  ฝ่ายทะเบียนรถ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
1) ดำเนินการรับจดทะเบียน  ต่ออายุทะเบียนและชำระภาษี   การโอนกรรมสิทธิ์รถ  การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน  และอื่น   ๆ   ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก   กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน

 

2) ดำเนินการตรวจสภาพรถ  ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  กฎหมายว่าด้วยรถยนต์   และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
1.3  ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้
1)  ดำเนินการออกและต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถ  ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
2)  ดำเนินการออกและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ  ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
1.4  งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้

 1. งานสารบรรณ
 2. งานการเจ้าหน้าที่
 3. งานการเงิน  บัญชีและงบประมาณ
 4. งานพัสดุ
 5. งานธุรการทั่วไป

                2.  สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

  1. ดำเนินการออกและต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถ  ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  
  2. ดำเนินการออกและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ   ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
  3. ดำเนินการตรวจสภาพรถ  รับต่ออายุทะเบียนและชำระภาษี   การโอนกรรมสิทธิ์รถการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน  และอื่น  ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก   กฎหมายว่าด้วย  รถยนต์  และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
  4. งานตรวจการขนส่ง
  5. ดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
  6. งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง
  7. ควบคุม  ดูแล  ระบบงานคอมพิวเตอร์

                3.  สถานีขนส่งผู้โดยสาร   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดระเบียบรถโดยสาร       ควบคุม  ตรวจตรา   ปราบปราม เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประจำรถปฎิบัติตามเงื่อนไขใน   ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  และระเบียบของสถานีขนส่ง  เพื่ออำนวยความสะดวก  ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสถานีขนส่ง        

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี  มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบบังคับบัญชา จำนวน   95  อัตรา  ประกอบด้วย
1.  ข้าราชการ                       จำนวน         47   คน
2.  ลูกจ้างประจำ                 จำนวน          9    คน 
3.  ลูกจ้างชั่วคราว               จำนวน         36   คน 
รวม             92   คน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้


สำนักงาน

 

ข้าราชการ
(คน)

ลูกจ้างประจำ
(คน)

ลูกจ้างชั่วคราว
(คน)

รวม
(คน)

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี  แห่งที่ 1

4

2

3

9

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2

22

2

10

34

สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอกุมภวาปี

6

-

4

10

สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอหนองหาน

3

2

3

8

สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอบ้านผือ

4

2

3

9

สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอเพ็ญ

4

-

2

6

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี  แห่งที่ 1

2

1

7

10

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
(เอกชน)

1

-

-

1

สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน

1

-

4

5

รวม

47

9

36

92


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com