สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานทะเบียนและภาษีรถ
กลุ่มงานตรวจสภาพรถ
กลุ่มงานใบอนุญาตขับรถ
จัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 67
เข้าชมเดือนนี้ : 59340 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 699002 ท่าน
แนะนำสมาชิก
(ป้อม) รุ่น 1
ชัยเกษม ยุติธรรม
ต๊อกแต๊ก
บริษัท เอส.แอล.ไทยเจริญมอเตอร์เซลล์ จำกัด
ข้อมูลเพิ่มเติม | สมาชิก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อราชการ
ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5413
Fax 0-4229-5414
ทะเบียนและภาษีรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-7904
ทะเบียนและภาษีรถขนส่ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-7905
ตรวจสภาพรถ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5410
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5412
งานบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5409
Fax 0-4229-5409

กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
กรมการบินพลเรือน
กรมการขนส่งทางบก
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ฝ่ายวิชาการขนส่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) วางแผน ควบคุม และจัดระเบียบการขนส่งทางถนนภายในจังหวัด
2) กำหนด ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ และเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง และการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
3) การพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบการขนส่ง
4) การกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
5) งานตรวจการขนส่ง
6) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอันเกิดจากการขนส่ง
7) การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง
8) ควบคุม ดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน และโรงเรียนการขนส่ง
9) ควบคุม ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์
10) รวบรวม จัดทำสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง
11) การประชาสัมพันธ์
12) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

 

 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com