ประเภทรถ จดทะเบียนล่าสุด
รถตาม พ.ร.บ.รถยนต์

รถยนต์ส่วนบุคคล(รย.1)รถเก๋ง

กล-5231

รถยนต์ส่วนบุคคล(รย.2)รถตู้

นข-6947

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3)รถกระบะ

ผฉ-5159

รถจักรยานยนต์(รย.12)

1กท-6193
รถแทกซี่(รย.6)
ทข-0061
รถบริการธุรกิจ
ฌข-0024

รถใช้ในการเกษตร

ตฆ-8175
รถตาม พ.ร.บ.ขนส่ง

รถโดยสารประจำทาง

10-8038

รถโดยสารไม่ประจำทาง

30-0530

รถโดยสารไม่ประจำทาง(VIP)

36-0019

รถโดยสารส่วนบุคคล

40-0379

รถบรรทุกไม่ประจำทาง

70-4992
รถบรรทุกส่วนบุคคล
84-0992
ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี