สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมล่าสุด
โดย Admin Admin (Admin)
โดย Admin Admin (Admin)
โดย Admin Admin (Admin)
โดย Admin Admin (Admin)
อัลบั้มภาพทั้งหมด
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 82
เข้าชมเดือนนี้ : 59355 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 699017 ท่าน
แนะนำสมาชิก
(พิตรพิบูล) รุ่น 2147483647
พิตรพิบูล โอษฐ์ละออ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
ข้อมูลเพิ่มเติม | สมาชิก
Net Search การดำเนินการด้านทะเบียนรถ

ทะเบียนและภาษีรถตาม พ.ร.บ. รถยนตร์

 

ทะเบียนและภาษีรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก

 

Net Search ใบอนุญาตขับรถ

ใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ. รถยนตร์

 

ใบอนุญาตผู้ประจำรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก

 

Net Search ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

การดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

 

Net Search เบอร์โทรศัพท์ติดต่อราชการสำนักงานขนส่งจังหวัด
ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5413
Fax 0-4229-5414
ทะเบียนและภาษีรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-7904
ทะเบียนและภาษีรถขนส่ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-4220-7905
ตรวจสภาพรถ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5410
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5412
งานบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0-4229-5409
Fax 0-4229-5409

 
โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
แบบคำขอใบอนุญาตขับรถ
บันทึกผลการสอบ
แบบคำขออื่นๆ
แบบยื่นเรื่องราวอื่นๆ
  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถ
รายงานผลการตรวจสายตา ประสาทและปฎิกิริยา
แบบคำขออื่นๆ ตาม พรบ.ขนส่งฯ
แบบคำขอเสียภาษีประจำปี
แบบคำขอโอนและรับโอน
แบบคำขอจดทะเบียนรถ
แบบคำขอวางหลักทรัพย์
หนังสือมอบอำนาจ
คำขอแจ้งไม่ใช้รถ
แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ
บันทึกการตรวจสภาพรถ
 
 
 
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com