แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรถทุกชนิดเข้าไปในทางข้างหน้า
ข. ให้รถยนต์เข้าไปในทางข้างหน้า
ค. ที่จอดรถเฉพาะรถยนต์
ง. ห้ามรถยนต์เข้าไปในทางข้างหน้า
 
ข้อ 2 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ข้างหน้ามีทางแยกเลี้ยวขวา
ข. ให้จอดตามแนวลูกศร
ค. ดับเครื่องเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง
ง. ให้รถเดินทางเดียวไปทางขวา
 
ข้อ 3 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบไปกระพริบสีเหลืองต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. หยุดรถและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ข. ขับรถผ่านไปได้ทันที
ค. ลดความเร็วรถลงและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 4 คำถาม ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) ?
 
ก. เฉพาะเวลากลางคืน
ข. ขณะที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะเห็นคนหรือสิ่งกีดขางได้อย่างชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ค. เวลาใดก็ได้ตามที่ต้องการ
ง. เฉพาะเวลากลางคืนเมื่ออยู่นอกเขตชุมชน
 
ข้อ 5 คำถาม เส้แสดงช้องจราจร แสดงว่า ?
 
ก. ห้ามแซง
ข. ให้ชิดซ้าย
ค. ให้แซงได้
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 6 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. กรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
ข. ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
ค. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ง. ระยะ 150 เมตร ก่อนขึ้นสะพาน
 
ข้อ 7 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามจอดรถเว้นแต่หยุดรับ - ส่งชั่วขณะ
ค. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในหรอบเส้นทะแยงนี้
ง. ให้จอดรถได้
 
ข้อ 8 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. หยุดรถแบะรอให้รถที่ขับสวนทางขับผ่านมาก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง
ค. ชะลอความเร็วรถและระวังรถที่ขับสวนทางมา
ง. ห้ามขับรถเข้าไปในทางข้างหน้า
 
ข้อ 9 คำถาม เมื่อผู้ขับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขา จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ปลดเกียร์ว่าง
ข. ใช้เบรกตลอดเวลา
ค. ดับเครื่องยนต์
ง. ใช้เกียร์ต่ำ
 
ข้อ 10 คำถาม ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) เมื่อใด ?
 
ก. ในเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นคน รพ และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. เวลามีเหตุฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 11 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ข. ห้ามรถทุกชนิดเข้าในบริเวณนี้
ค. ให้รถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ง. ห้ามรถจักรยานยนต์จอด
 
ข้อ 12 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในขณะที่ได่ได้พกพาใบอนุญาตขับรถ
ข. ห้ามใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปี
ค. ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถจัดทำขึ้นเอง
ง. ให้ผู้ที่ไม่ม่ใบอนุญาตขับรถของตน
 
ข้อ 13 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ห้ามแซงในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
ข. ห้ามกลับรถที่ทางร่วมทางแยก
ค. ห้ามจอดบริเวณทางม้าลาย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 14 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ให้ขับรถชิดไปทางด้านซ้ายของสิ่งกีดขวาง
ค. ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งซ้าย
ง. ห้ามเลี้ยวซ้าย
 
ข้อ 15 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วดม
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 16 คำถาม ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือคัวนจนไม่อาจเห็นทางหน้าได้ในระยะ ?
 
ก. 10 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 17 คำถาม ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือจัดข่องเดินรถทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ต้องขับรถในช่องเดินรถขวาสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจำทาง
ข. ต้องขับรถอยู่ในช่องทางที่ให้ขับตรงไป
ค. ต้องขับรถนช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใหล้กับช่องเดินรถประจำทาง
ง. ต้องขับรถชิดด้านซ้ายสุด
 
ข้อ 18 คำถาม ในกรณีที่บุคคลสัญชาติไทย ประสงค์จะขอจดทะเบียนรถให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนในท้องที่ใด ?
 
ก. ที่ตนมีภูมิลำเนา
ข. ที่มีการซึ้อขายรถ
ค. ที่ใดก็ได้
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 19 คำถาม การให้สัญญาณของผู้ขับขี่ทำดได้โดยใช้ ?
 
ก. สัญญาณไฟ
ข. สัญญาณด้วยมือและแขน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. สัญญาณธง
 
ข้อ 20 คำถาม "สัญญาณจราจร" คือ ?
 
ก. สัญญาณมือและแขนที่ผู้ขับขี่แสดงเมื่อจะจอดรถ
ข. สัญญาณไฟผู้ขับขี่แสดงเมื่อจะเปลี่ยนช่องเดินรถ
ค. เสียงนกหวีดที่พนักงานจราจรให้เพื่อให้หยุดรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 21 คำถาม การลากหรือจูงรถอื่นโดยใช้สายพ่วง สายพ่วงที่ใข้ต้องมีระยะห้าจากส่วนท้ายสุดของรถท่บากถึงส่วนหน้าสุดของรถที่ถูกลาก ดังนี้ ?
 
ก. ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ค. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5 เมตร
ง. ไม่เกิน 5 เมตร
 
ข้อ 22 คำถาม เจ้าของรถที่ไม่เสียภาษีประจำปีตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522 ภายในเวลาที่กำหนดจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ?
 
ก. 10
ข. 20
ค. 30
ง. 1
 
ข้อ 23 คำถาม ข้อใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. บริเวณทางร่วมทางแยก
ข. บริเวณช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ค. 150 เมตร จากทางราบเชิงสะพาน
ง. ในขณะที่มีรถอื่นขับตามหรือสวนทางมาที่ระยะ 150 เมตร
 
ข้อ 24 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย แสดงว่า ?
 
ก. เป็นทางโค้งซ้าย
ข. เป็นป้ายบังคับให้เลี้ยวขวา
ค. เป็นป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 25 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถขณะขับรถเพื่อให้แสงสว่าง เมื่อใด ?
 
ก. เมื่อฝนตกหนัก
ข. เมื่อเข้าอุโมงค์มืด
ค. เมื่อหมอกลงหนาทึบ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 26 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่รถตามหลัรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่ำกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 50 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 27 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถในขณะขับรถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใด ?
 
ก. ขณะฝนตก
ข. ขณะขอทางกรณีฉุกเฉิน
ค. ขณะที่มีหมอกลงหนาทึบและไม่สามารถมองเห็นทางได้ในระยะ 150 เมตร
ง. ขณะที่ต้องการจะเลี้ยวขวา
 
ข้อ 28 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. แซงด้านซ้านในกรณีที่มีช่องการจราจรตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป
ค. ระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางข้าม
ง. บริเวรที่มีช่องแบ่งการจราจรเป็นเส้นประ
 
ข้อ 29 คำถาม เมื่อเห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ศัญญาณแสงวับวาบหรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ต้องหยุดรถ หรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย แต่ห้ามหยุดหรือจอดในทางร่วมทางแยก
ข. กรณีที่มีช่องเดินรถประทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถต้องหยุดหรือจอดรถให้อยู๋ชิดช่องเดินรถประจำทาง
ค. ต้องหยุดรถชิดซ้าย แม้อยุ่ในทางร่วมทางแยก
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 30 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็สลงแลขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามผู้ขับขี่ขับรถตรงไปข้างหน้า
 
ข้อ 31 คำถาม ในขณะขับรถผู้ขับขี่จะต้องมีเอกสารชนิดใด ?
 
ก. ใบอนุญาตขับขี่
ข. สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ค. สำเนาใบเสร็จชำระภาษีประจำปี
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 32 คำถาม เมื่อมีฝนตกหรือหมอกลงต้องเปิดไฟรถเพื่อให้แสงสว่าง เมื่อมีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคนหรือรถในทางได้ชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 50 เมตร
ข. 150 เมตร
ค. 300 เมตร
ง. 500 เมตร
 
ข้อ 33 คำถาม ในการย้ายรถไปไว้ต่างท้องถิ่น เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันย้าย ?
 
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
 
ข้อ 34 คำถาม ในขณะที่ขับรถ้าท่านเกิดอาการง่วงนอนควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ดื่มกาแฟ
ข. ขับรถให้ช้าลง
ค. จอดรถและพักผ่อนก่อนเดินทางต่อไป
ง. กินยาบ้า (แมเฟามีน)
 
ข้อ 35 คำถาม ข้อใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. บริเวณระหว่างช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ข. 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
ค. บริเวณทางร่วมทางแยก
ง. ในขณะที่มีรถอื่นตามมาที่ระยะ 150 เมตร
 
ข้อ 36 คำถาม บริเวณใดกลับรถได้ ?
 
ก. บริเวณทางร่วมทางแยก
ข. บริเวณที่มีเส้นแบ่งช่องทางจราจรเป็นเส้นประ
ค. บนสะพาน
ง. ทางมาลาย
 
ข้อ 37 คำถาม ทางเดินรถทางเอก ได้แก่ ?
 
ก. ทางเดินรถ
ข. ทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ค. ทางเดินรถที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ง. ทางเดินรถที่อธิบดีได้ประกาศและให้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
 
ข้อ 38 คำถาม ถ้ามีสัญญาณจราจรไฟสีแดงพร้อมกับลูกศาสีเขียวให้เลี้ยว ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปตามทิศทางที่สูกศรชี้ โดจต้องให้สิทธิแก่บุคคลเหล่านี้ก่อน ?
 
ก. คนเดินเท้าในทางข้าม
ข. ผู้ขับขี่ที่มาทางขวา
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข.
 
ข้อ 39 คำถาม ผู้จะขอรับใบออนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 5 ปี
 
ข้อ 40 คำถาม การให้สัญญาณมือหรือสัญญาณไปของผู้ขับขี่ จะต้องให้ผู้ขับขี่รถอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 41 คำถาม กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอใขแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันทราบเหตุ ?
 
ก. 7 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. เมื่อใดก็ได้
 
ข้อ 42 คำถาม ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง(รถเสีย)ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัอข้องแบะมาแก้ไขภายหลัง
ข. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัดข้องและนำรถมายกทันที
ค. จอดรถทิ้งไว้และเรียกช่างมาแก้ไขทันที
ง. จอดรถให้พ้นทางเดินรถและให้สัญญาณไฟกระพริบ (ไฟฉุกเฉิน)
 
ข้อ 43 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้จอดรถที่บริเวณป้ายเครื่องหมายได้
ข. ให้หยุดรถรับ-ส่งได้ชั่วขณะ
ค. ให้หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถอยู่ในทางเอกหรือทางร่วมทางแยกหรือไม่
ง. ให้ลอความเร็วของรถลงแล้วขับผ่านไปได้
 
ข้อ 44 คำถาม เมื่อจะหยุดรถ ผู้ขับขี่จะให้ศัญญาณด้วยมือและแขนอย่างไร ?
 
ก. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ข. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ยกแขนขวาท่อนบ่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น
ค. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือไปข้างหน้าหลายครั้ง
ง. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดัลไหล่
 
ข้อ 45 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามขับรถสวนทาง
ข. ให้ขับชิดทางด้านขวา
ค. ห้ามกลับรถ
ง. ให้รถเดินทางเดียว
 
ข้อ 46 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ข. ชะลอความเร็วของรถ
ค. หยุดและออกรถทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 47 คำถาม ข้อใดเป็นข้อห้าม ?
 
ก. แซงรถในระยะ 100 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
ข. จอดรถบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์
ค. ขับรถบนไหล่ทาง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 48 คำถาม ในการบรรทุกผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร
ข. บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้ไม่เกิน 3 เมตร
ค. บรรทุกยื่นพ้นต้วรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร
ง. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร
 
ข้อ 49 คำถาม สัญญาณจราจรไปสีแดงที่ทำเป็นรูกากบาทเฉียงอยู่เนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ ?
 
ก. ผู้ขับขี่หยุดรถในช่องเดินรถนั้น
ข. ผู้ขับบี่จอดรถในช่องเดินรถนั้น
ค. ผู้ขับขี่รถในช่องเดินรถนั้น
ง. ผู้บขับขี่หยุดรถและจอดรถในช่องเดินรถนั้น
 
ข้อ 50 คำถาม ในการขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและห้ามไม่ให้ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถเว้นแต่ ?
 
ก. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
ข. ทางเดินรถนั้น เจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
ค. ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร
ง. ถูกทุกข้อ