แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม รถชนิดใดห้ามนำมาใช้ในทางเดินรถ ?
 
ก. รถที่โคมไฟหยุดชำรุ
ข. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล เอ
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รพแรกเตอร์ที่มีล้อสัมผัสกับผิวถนนเป็นยาง
 
ข้อ 2 คำถาม "ที่คับขัน" หมายความว่า ?
 
ก. ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ข. ทางที่มีสิ่งกีดขวาง
ค. ทางที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตรายแก่รถหรือคนได้ง่าย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 3 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
ข. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวต้องให้สัญญาณก่อนที่จะเลี่ยวอย่างน้อย 60 เมตร
ค. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 4 คำถาม ถ้าท่านขับรถด้วยความเร็ว 80 ก.ม./ชั่วโมง แล้วเห็นเครื่องหมาย ท่านต้องปฏิบัติ ?
 
ก. ขับรถต่อไปโดยไม่สนใจ
ข. ลดความเร็วของรถให้ไม่เกิน 50 ก.ม./ชั่วโมง
ค. ขับรถไม่ต่ำกว่า 50 ก.ม./ชั่วโมง
ง. ถึงเขตชุมชน
 
ข้อ 5 คำถาม เส้น หมายความว่า ?
 
ก. ให้ขับคร่อมเส้นได้ แต่ห้ามแซง
ข. ห้ามเปลี่ยนช่องจราจรา
ค. ห้ามขับคร่อมเส้น แต่แซงได้
ง. ให้ลอความเร็วลง
 
ข้อ 6 คำถาม รถชนิดใดหามนำมาใช้ในทาง ?
 
ก. รถที่โคมไฟหยุดที่ติดท้ายรถชำรุด
ข. รถที่มีทั้งเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล เอ
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รถแทรกเตอร์ที่มีล้อสัมผัสกับผิวถนนเป็นยาง
 
ข้อ 7 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
ค. บริเวณที่มีเส้นแบ่งช่องทางการจราจรเป็นเส้นประ
ง. กรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
 
ข้อ 8 คำถาม รถทุกชนิดจะใช้เสียงสัญญาณดังต่อไปนี้ไม่ได้ ?
 
ก. เสียงนกหวีด
ข. เสียงแตกพร่า
ค. เสียงหลายเสียง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 9 คำถาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 บังคบให้ขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย แต่ทำไมจึงต้องสร้างให้มีช่องเดินรถในทางเดียวกัน 2, 3 หรือ 4 ช่อง ?
 
ก. เพื่อให้มีช่องทางเดินรถสำหรับรถที่จะแซง
ข. เพื่อให้มีช่องทางเดินรถสำหรับรถที่เลี้ยวหรือกลับรถหรือจะเข้าช่องทางให้ถูกต้อง
ค. เพื่อให้มีช่องทางเดินรถ เมื่อช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุดมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 10 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้ากำลังก่อสร้าง
ข. ทางข้างหน้าสะพานชำรุด
ค. ทางข้างหน้ามีน้ำท่วม
ง. ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยงให้ขับรถไปทางด้านขวา
 
ข้อ 11 คำถาม ก่อนจะหยุดรถหรือจอดรถ ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 12 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามเข้าไปในทางข้างหน้า
ข. หยุดให้รถทางอื่นขับผ่านไปก่อน
ค. ทางข้างหน้าให้รถเดินทางเดียว
ง. ห้ามจอดรถ
 
ข้อ 13 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็สลงแลขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามผู้ขับขี่ขับรถตรงไปข้างหน้า
 
ข้อ 14 คำถาม ข้อห้ามในการขับรถจักรยานยนต์ ?
 
ก. ในขณะหย่อนความสามารถหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
ข. ในลักษณะกีดขวางทางจราจร
ค. บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 15 คำถาม การขับรถออกจากที่จอด กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณก่อนออกรถ คือ ?
 
ก. จอดอยู่ข้างหลัง
ข. จอดอยู่ข้างหน้า
ค. จอดอยู่อีกด้านหนึ่งของทางเดินรถ
ง. ที่จอดอยู่ด้านหลังและต้องการจะออกรถเช่นเดียวกัน
 
ข้อ 16 คำถาม "ที่คับขัน" หมายความว่า ?
 
ก. ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ข. ทางที่มีสิ่งกีดขวาง
ค. ทางที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตรายแก่รถหรือคนได้ง่าย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 17 คำถาม สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถ้าติดตั้งอยู่ที่ทางร่วมทางแยกใด ผู้ขับขี่มาทางด้านนั้นจะต้อง ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้วจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถ
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถไปโดยรวดเร็ว
 
ข้อ 18 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามจอดรถเว้นแต่หยุดรับ - ส่งชั่วขณะ
ค. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในหรอบเส้นทะแยงนี้
ง. ให้จอดรถได้
 
ข้อ 19 คำถาม ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารชนิดใด ?
 
ก. สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ข. สำเนาใบอนุญาตขับรถ
ค. ใบเสร็จชำระค่าภาษีประจำปี
ง. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ข้อ 20 คำถาม กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอใขแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันทราบเหตุ ?
 
ก. 7 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. เมื่อใดก็ได้
 
ข้อ 21 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามแซง
ข. ห้ามวิ่งคู่
ค. ให้เร่งความเร็วแซงไปได้
ง. ห้ามเข้า
 
ข้อ 22 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบไปกระพริบสีเหลืองต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. หยุดรถและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ข. ขับรถผ่านไปได้ทันที
ค. ลดความเร็วรถลงและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 23 คำถาม เมื่อใดที่ผู้ขับรถไม่ควรขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่เป็นไข้หวัดอย่างรุนแรง
ข. ภายหลังจากดื่มสุราหรือของมึนเมาทันที
ค. ภายหลังจากรับประทานยาแก้ท้องเสีย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 24 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. สะพานข้างหน้า
ข. ทางแคบข้างหน้า
ค. อุโมงค์ข้างหน้า
ง. ทางข้างหน้าเป็นทางคู่ขนาน
 
ข้อ 25 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
ข. ให้เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อต้องการขับรถตรงไปเพื่อผ่านทางร่วมทางแยก
ค. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะหยุดรถให้ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถเสมอไหล่
 
ข้อ 26 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในขณะที่ได่ได้พกพาใบอนุญาตขับรถ
ข. ห้ามใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปี
ค. ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถจัดทำขึ้นเอง
ง. ให้ผู้ที่ไม่ม่ใบอนุญาตขับรถของตน
 
ข้อ 27 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. เลี้ยวขวาได้อย่างเดียวเท่านั้น
ข. เลี้ยวขวาหรือตรงไปก็ได้
ค. ห้ามเลี้ยวขวา
ง. ทางโค้งข้างหน้า
 
ข้อ 28 คำถาม ในขณะที่ขับรถ้าท่านเกิดอาการง่วงนอนควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ดื่มกาแฟ
ข. ขับรถให้ช้าลง
ค. จอดรถและพักผ่อนก่อนเดินทางต่อไป
ง. กินยาบ้า (แมเฟามีน)
 
ข้อ 29 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. รถเดินทาเดียว
ข. ห้ามแซง
ค. ให้ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ง. ห้ามวิ่งคู่
 
ข้อ 30 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรถทุกชนิดเข้าไปในทางข้างหน้า
ข. ให้รถยนต์เข้าไปในทางข้างหน้า
ค. ที่จอดรถเฉพาะรถยนต์
ง. ห้ามรถยนต์เข้าไปในทางข้างหน้า
 
ข้อ 31 คำถาม รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถจะต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ในเวลากลางวันติดธงสีแดงรูปสี่เลี่ยมผืนผ้ากว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม.
ข. ในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียงพอต้องไฟสัญญารแสงสีแดงที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ค. จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งขอที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล หรือปลิวไปจากรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 32 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามขับรถความเร็วต่ำกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ห้ามขับรถความเร็วเกินกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า30 ตัน
ง. ห้ามรถที่บรรทุกของมีน้ำหนักเกินกว่า 30 ตันผ่าน
 
ข้อ 33 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่จอดรถ ?
 
ก. 3 เมตร จากท่อดับเพลิง
ข. 3 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
ค. 3 เมตร จากทางรถไฟผ่าน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 34 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย ท่านต้อง....... ?
 
ก. หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถในทางเอกหรือไม่
ข. หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถฝั่งตรงข้ามอยู่ในทางร่วมทางแยกหรือไม่
ค. ลดความเร็วลงแล้วผ่านไปเลย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 35 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ล้ำกึ่งกลางชองทางเดินรถในกรณีที่ด้านซ้ายของทาเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
ข. ในขณะที่รถมีของบรรทุกอยู่จนไม่อาจเห็นทางด้านหลังและด้านข้าง
ค. ขับรถแข่งโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. เลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องทางเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 36 คำถาม เครื่องหมาย เตือนให้ทราบว่าข้างหน้ามี ?
 
ก. ทางข้าทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกันทาง
ข. ทางม้าลาย
ค. ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกันทาง
ง. สะพานไม้
 
ข้อ 37 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลง
ข. หยุดรถและออกรถทันทีที่รถฉุกเฉินขับผ่านไป
ค. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
ง. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
 
ข้อ 38 คำถาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสอครั้งติดกันให้ผู้ขับขี่ ?
 
ก. หยุดรถ
ข. ขับรถผ่านไปได้
ค. เตรียมตัวหยุด
ง. ให้เพิ่มความระมัดระวัง
 
ข้อ 39 คำถาม การลากจูงรถข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ลากหรือจูงรถมากกว่า 1 คัน
ข. ใช้สายพ่วงที่มีความยาวจากส่วนท้ายสุดของรถที่ลากไปยังส่วนหน้าของรถที่ถูกลาก ไม่น้อยกว่า 3 เมตร และไม่เกิน 10 เมตร
ค. ใช้วิธียกหน้ารถหรือท้ายรถที่ถูกลากหรือจูงในกรณีที่รถที่ถูกลากหรือจูงไม่สามารถใช้พวงมาลัยรถหรือห้ามล้อได้
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 40 คำถาม ข้อใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. ในขณะที่มีรถขับตามมาในระยะ 150 เมตร
ข. บริเวณช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ค. 150 เมตร จากทางราบเชิงสะพาน
ง. บริเวณทางร่วมทางแยก
 
ข้อ 41 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. เขตห้ามหยุดรถ
ข. เขตจอดรถ
ค. เขตหวงห้าม
ง. ห้ามเข้า
 
ข้อ 42 คำถาม ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง(รถเสีย)ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัอข้องแบะมาแก้ไขภายหลัง
ข. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัดข้องและนำรถมายกทันที
ค. จอดรถทิ้งไว้และเรียกช่างมาแก้ไขทันที
ง. จอดรถให้พ้นทางเดินรถและให้สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน สีขาวหรือสีแดง ที่ติดอยูด้านหน้าและท้ายของรถทั้งซ้ายและขวา(ไฟฉุกเฉิน)
 
ข้อ 43 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย แสดงว่า ?
 
ก. เป็นทางโค้งซ้าย
ข. เป็นป้ายบังคับให้เลี้ยวขวา
ค. เป็นป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 44 คำถาม ทางเดินรถทางเอก ได้แก่ ?
 
ก. ทางเดินรถ
ข. ทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ค. ทางเดินรถที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ง. ทางเดินรถที่อธิบดีได้ประกาศและให้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
 
ข้อ 45 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามขับรถสวนทาง
ข. ให้ขับชิดทางด้านขวา
ค. ห้ามกลับรถ
ง. ให้รถเดินทางเดียว
 
ข้อ 46 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้ขับรถผ่านเข้าไปในทางข้างหน้าได้ทันที
ข. ให้หยุดรถหรือลดความเร็วเพื่อให้รถที่อยู่ในทางเอกหรือทางข้างหน้าขับผ่านไปก่อน
ค. ให้ขับผ่านทางด้านซ้าย
ง. ให้หยุดรถเพื่อให้ทางแก่รถคันที่ใหญ่กว่า
 
ข้อ 47 คำถาม ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ความจุขอกระบอกสูบขนาดไม่เกิน 90 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุ ?
 
ก. ไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
ค. ย่สิบปีบริบรูณ์
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 48 คำถาม ข้อใดห้ามปฏิบัติในการขับรถ ?
 
ก. ขับรถแข่งบนถนนโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักจราจร
ข. ขับรถในขณะที่หย่อนความสามารถ
ค. ขับรถแซงทางด้านซายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ง. ขับรถในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและผู้ขับขี่ได้เปิดไฟที่สามารถรถมองเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 150 เมตร
 
ข้อ 49 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง ใช้เกียร์ต่ำและระวังรถที่สวนทางมา
ข. ให้ผู้ขับขี่เร่งความเร็วรถและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ให้ผู้ขับขี่รถขับผ่านไปด้วยความรวดเร็ว
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 50 คำถาม เจ้าของรถที่ไม่เสียภาษีประจำปีตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522 ภายในเวลาที่กำหนดจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ?
 
ก. 10
ข. 20
ค. 30
ง. 1