แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม เส้แสดงช้องจราจร แสดงว่า ?
 
ก. ห้ามแซง
ข. ให้ชิดซ้าย
ค. ให้แซงได้
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 2 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์เข้า
ข. ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าได้
ค. ห้ามรถจักรยานเข้า
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 3 คำถาม เส้น หมายความว่า ?
 
ก. ให้ขับคร่อมเส้นได้ แต่ห้ามแซง
ข. ห้ามเปลี่ยนช่องจราจรา
ค. ห้ามขับคร่อมเส้น แต่แซงได้
ง. ให้ลอความเร็วลง
 
ข้อ 4 คำถาม ข้อใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. บริเวณระหว่างช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ข. 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
ค. บริเวณทางร่วมทางแยก
ง. ในขณะที่มีรถอื่นตามมาที่ระยะ 150 เมตร
 
ข้อ 5 คำถาม บริเวณใดห้ามกลับรถ ?
 
ก. เขตปลอดภัย
ข. บนสะพาน
ค. ทางร่วมทางแยก
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 6 คำถาม เจ้าของรถที่ไม่เสียภาษีประจำปีตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522 ภายในเวลาที่กำหนดจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ?
 
ก. 10
ข. 20
ค. 30
ง. 1
 
ข้อ 7 คำถาม ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง(รถเสีย)ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัอข้องแบะมาแก้ไขภายหลัง
ข. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัดข้องและนำรถมายกทันที
ค. จอดรถทิ้งไว้และเรียกช่างมาแก้ไขทันที
ง. จอดรถให้พ้นทางเดินรถและให้สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน สีขาวหรือสีแดง ที่ติดอยูด้านหน้าและท้ายของรถทั้งซ้ายและขวา(ไฟฉุกเฉิน)
 
ข้อ 8 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามผู้ขับขี่ขับรถตรงไปข้างหน้า
 
ข้อ 9 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้ขับรถผ่านเข้าไปในทางข้างหน้าได้ทันที
ข. ให้หยุดรถหรือลดความเร็วเพื่อให้รถที่อยู่ในทางเอกหรือทางข้างหน้าขับผ่านไปก่อน
ค. ให้ขับผ่านทางด้านซ้าย
ง. ให้หยุดรถเพื่อให้ทางแก่รถคันที่ใหญ่กว่า
 
ข้อ 10 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย เว้นแต่กรณี ?
 
ก. ทางเดินรถในทางเดียวกันที่แบ่งช่องทางไว้ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป
ข. รถที่จะถูกแซงกำลังจะเลี้ยวซ้าย
ค. รถที่จะถูกแซงกำลังจะเลี้ยวขวา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค
 
ข้อ 11 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
ข. ให้เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อต้องการขับรถตรงไปเพื่อผ่านทางร่วมทางแยก
ค. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะหยุดรถให้ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถเสมอไหล่
 
ข้อ 12 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่รถตามหลัรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่ำกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 50 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 13 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ให้ขับรถชิดไปทางด้านซ้ายของสิ่งกีดขวาง
ค. ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งซ้าย
ง. ห้ามเลี้ยวซ้าย
 
ข้อ 14 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วดม
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 15 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามขับรถความเร็วต่ำกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ห้ามขับรถความเร็วเกินกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า30 ตัน
ง. ห้ามรถที่บรรทุกของมีน้ำหนักเกินกว่า 30 ตันผ่าน
 
ข้อ 16 คำถาม การให้สัญญาณของผู้ขับขี่ทำดได้โดยใช้ ?
 
ก. สัญญาณไฟ
ข. สัญญาณด้วยมือและแขน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. สัญญาณธง
 
ข้อ 17 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย ท่านควรจะ ?
 
ก. เร่งคววามเร็วแล้วรีบผ่านไป
ข. ชะลอความเร็ว และระวังคนข้ามถนน
ค. ระวังคนเดินข้างทาง
ง. ให้คนข้ามถนนระวังรถ
 
ข้อ 18 คำถาม ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) เมื่อใด ?
 
ก. ในเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นคน รพ และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. เวลามีเหตุฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 19 คำถาม ในการบรรทุกผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร
ข. บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้ไม่เกิน 3 เมตร
ค. บรรทุกยื่นพ้นต้วรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร
ง. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร
 
ข้อ 20 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและระวังเครื่องกั้น
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและสังเกตดูรถไฟทั้งด้านซ้ายและขวา
ค. ให้ผู้ขับขี่ระวังถ้ามีรถไฟกำลังผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไอย่างน้อย 5 เมตร
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 
ข้อ 21 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 
ข้อ 22 คำถาม ผู้ที่ไม่ต้องสวมหมวกที่จักทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่รถ คือ ?
 
ก. ผู้ขับขี่รถยานยนต์และคนโดยสาร
ข. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานติดเครื่องยนต์
ค. ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือบัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 23 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามเข้าไปในทางข้างหน้า
ข. หยุดให้รถทางอื่นขับผ่านไปก่อน
ค. ทางข้างหน้าให้รถเดินทางเดียว
ง. ห้ามจอดรถ
 
ข้อ 24 คำถาม รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถจะต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ในเวลากลางวันติดธงสีแดงรูปสี่เลี่ยมผืนผ้ากว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม.
ข. ในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียงพอต้องไฟสัญญารแสงสีแดงที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ค. จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งขอที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล หรือปลิวไปจากรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 25 คำถาม "เขตปลอดภัย" หมายความว่า ?
 
ก. พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
ข. พื้นที่ที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้ผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยขับต่อไปได้
ค. เขตที่คนเดินเท้าสามารถข้ามทางได้ดดยไม่ต้องหยุดรอรถ
ง. เขตที่ผู้ขับขี่สามารถนำรถผ่านเข้าไปได้
 
ข้อ 26 คำถาม จุดประสงค์ของป้ายเตือนบนทางหลว ?
 
ก. เตือนให้ทราบถึงสภาพทางข้างหน้า
ข. เตือนให้ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นข้างหน้า
ค. เตือนให้ผู้ขับรถใช้ความระมัดระวัง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 27 คำถาม สัญญาณจราจรไปสีแดงที่ทำเป็นรูกากบาทเฉียงอยู่เนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ ?
 
ก. ผู้ขับขี่หยุดรถในช่องเดินรถนั้น
ข. ผู้ขับบี่จอดรถในช่องเดินรถนั้น
ค. ผู้ขับขี่รถในช่องเดินรถนั้น
ง. ผู้บขับขี่หยุดรถและจอดรถในช่องเดินรถนั้น
 
ข้อ 28 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลง
ข. หยุดรถและออกรถทันทีที่รถฉุกเฉินขับผ่านไป
ค. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
ง. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
 
ข้อ 29 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางรถไฟตัดผ่าน
ข. มีทางเอกและทางโทตัดกันข้างหน้า
ค. ข้างหน้ามสถานพยาบาล
ง. มีทางเอกตัดกันข้างหน้า
 
ข้อ 30 คำถาม คำกล่าวที่ว่า "ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าจะทำได้" ใช้กับกรณีขับรถจ ?
 
ก. จักรยานยนต์
ข. รถที่มีความเร็วช้า
ค. รถโดยสารประจำทาง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 31 คำถาม ข้อใดห้ามปฏิบัติในการขับรถ ?
 
ก. ขับรถแข่งบนถนนโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักจราจร
ข. ขับรถในขณะที่หย่อนความสามารถ
ค. ขับรถแซงทางด้านซายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ง. ขับรถในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและผู้ขับขี่ได้เปิดไฟที่สามารถรถมองเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 150 เมตร
 
ข้อ 32 คำถาม ถ้ามีสัญญาณจราจรไฟสีแดงพร้อมกับลูกศาสีเขียวให้เลี้ยว ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปตามทิศทางที่สูกศรชี้ โดจต้องให้สิทธิแก่บุคคลเหล่านี้ก่อน ?
 
ก. คนเดินเท้าในทางข้าม
ข. ผู้ขับขี่ที่มาทางขวา
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข.
 
ข้อ 33 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ข. ห้ามรถทุกชนิดเข้าในบริเวณนี้
ค. ให้รถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ง. ห้ามรถจักรยานยนต์จอด
 
ข้อ 34 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้รถสวนทางไปก่อน
ข. ให้รถซ้ายไปก่อน
ค. รถวิ่งสวนทางกัน
ง. รถเดินทางเดียว
 
ข้อ 35 คำถาม ทางเดินรถทางเอก ได้แก่ ?
 
ก. ทางเดินรถ
ข. ทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ค. ทางเดินรถที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ง. ทางเดินรถที่อธิบดีได้ประกาศและให้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
 
ข้อ 36 คำถาม รถทุกชนิดจะใช้เสียงสัญญาณดังต่อไปนี้ไม่ได้ ?
 
ก. เสียงนกหวีด
ข. เสียงแตกพร่า
ค. เสียงหลายเสียง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 37 คำถาม เมื่อจะหยุดรถ ผู้ขับขี่จะให้ศัญญาณด้วยมือและแขนอย่างไร ?
 
ก. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ข. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ยกแขนขวาท่อนบ่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น
ค. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือไปข้างหน้าหลายครั้ง
ง. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดัลไหล่
 
ข้อ 38 คำถาม ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารชนิดใด ?
 
ก. สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ข. สำเนาใบอนุญาตขับรถ
ค. ใบเสร็จชำระค่าภาษีประจำปี
ง. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ข้อ 39 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ห้ามแซงในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
ข. ห้ามกลับรถที่ทางร่วมทางแยก
ค. ห้ามจอดบริเวณทางม้าลาย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 40 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. เลี้ยวขวาได้อย่างเดียวเท่านั้น
ข. เลี้ยวขวาหรือตรงไปก็ได้
ค. ห้ามเลี้ยวขวา
ง. ทางโค้งข้างหน้า
 
ข้อ 41 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามเข้า
ข. ห้ามจอดรถ
ค. ห้ามหยุดรถ
ง. ให้จอดรถได้
 
ข้อ 42 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. เขตอันตราย
ข. ห้ามผ่าน
ค. ห้ามหยุดรถ
ง. มีทางร่วมทางแยกข้างหน้า
 
ข้อ 43 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้าปิด
ข. ห้ามรถทุดชนิดเข้าไปในทางข้างหน้า
ค. รถจักรยานยนต์เข้าไปได้
ง. ห้ามแซง
 
ข้อ 44 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถในขณะขับรถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใด ?
 
ก. ขณะฝนตก
ข. ขณะขอทางกรณีฉุกเฉิน
ค. ขณะที่มีหมอกลงหนาทึบและไม่สามารถมองเห็นทางได้ในระยะ 150 เมตร
ง. ขณะที่ต้องการจะเลี้ยวขวา
 
ข้อ 45 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในขณะที่ได่ได้พกพาใบอนุญาตขับรถ
ข. ห้ามใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปี
ค. ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถจัดทำขึ้นเอง
ง. ให้ผู้ที่ไม่ม่ใบอนุญาตขับรถของตน
 
ข้อ 46 คำถาม ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) เมื่อใด ?
 
ก. ในเวลาที่ฝนตกหนักไม่สามารถมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. เวลาที่มีเหตุฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 47 คำถาม ข้อห้ามในการขับรถจักรยานยนต์ ?
 
ก. ในขณะหย่อนความสามารถหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
ข. ในลักษณะกีดขวางทางจราจร
ค. บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 48 คำถาม เครื่องหมาย ที่ขอบทาง หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามหยุดรถ
ค. ห้ามหยุดรับ - ส่งชั่วขณะ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 49 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่มีอาการง่วนนอน
ข. แซงทางด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ค. ขับรถแข่งบนท้องถนนดดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 50 คำถาม กรณีต่อไปนี้ ผู้ขับขี่สามารถกลับรถได้ คือ ?
 
ก. ทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวา
ข. ทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ายเลี้ยวซ้าย
ค. ระยะ 150 เมตรจากทางราบเชิงสะพาน
ง. บริเวณบนสะพาน