แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและระวังเครื่องกั้น
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและสังเกตดูรถไฟทั้งด้านซ้ายและขวา
ค. ให้ผู้ขับขี่ระวังถ้ามีรถไฟกำลังผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไอย่างน้อย 5 เมตร
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 
ข้อ 2 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถในขณะขับรถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใด ?
 
ก. ขณะฝนตก
ข. ขณะขอทางกรณีฉุกเฉิน
ค. ขณะที่มีหมอกลงหนาทึบและไม่สามารถมองเห็นทางได้ในระยะ 150 เมตร
ง. ขณะที่ต้องการจะเลี้ยวขวา
 
ข้อ 3 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย ท่านต้อง....... ?
 
ก. หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถในทางเอกหรือไม่
ข. หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถฝั่งตรงข้ามอยู่ในทางร่วมทางแยกหรือไม่
ค. ลดความเร็วลงแล้วผ่านไปเลย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 4 คำถาม การโอนรถที่จดทะเบียนตามพราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ผูโอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันโอน ?
 
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
 
ข้อ 5 คำถาม ในการย้ายรถไปไว้ต่างท้องถิ่น เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันย้าย ?
 
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
 
ข้อ 6 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่จอดรถ ?
 
ก. 3 เมตร จากท่อดับเพลิง
ข. 3 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
ค. 3 เมตร จากทางรถไฟผ่าน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 7 คำถาม รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถจะต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ในเวลากลางวันติดธงสีแดงรูปสี่เลี่ยมผืนผ้ากว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม.
ข. ในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียงพอต้องไฟสัญญารแสงสีแดงที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ค. จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งขอที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล หรือปลิวไปจากรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 8 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่มีอาการง่วนนอน
ข. แซงทางด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ค. ขับรถแข่งบนท้องถนนดดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 9 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. เขตห้ามหยุดรถ
ข. เขตจอดรถ
ค. เขตหวงห้าม
ง. ห้ามเข้า
 
ข้อ 10 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. เลี้ยวขวาได้อย่างเดียวเท่านั้น
ข. เลี้ยวขวาหรือตรงไปก็ได้
ค. ห้ามเลี้ยวขวา
ง. ทางโค้งข้างหน้า
 
ข้อ 11 คำถาม เจ้าของรถที่ไม่เสียภาษีประจำปีตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522 ภายในเวลาที่กำหนดจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ?
 
ก. 10
ข. 20
ค. 30
ง. 1
 
ข้อ 12 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ห้ามแซงในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
ข. ห้ามกลับรถที่ทางร่วมทางแยก
ค. ห้ามจอดบริเวณทางม้าลาย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 13 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง ใช้เกียร์ต่ำและระวังรถที่สวนทางมา
ข. ให้ผู้ขับขี่เร่งความเร็วรถและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ให้ผู้ขับขี่รถขับผ่านไปด้วยความรวดเร็ว
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 14 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามเข้าไปในทางข้างหน้า
ข. หยุดให้รถทางอื่นขับผ่านไปก่อน
ค. ทางข้างหน้าให้รถเดินทางเดียว
ง. ห้ามจอดรถ
 
ข้อ 15 คำถาม บริเวณใดห้ามกลับรถ ?
 
ก. เขตปลอดภัย
ข. บนสะพาน
ค. ทางร่วมทางแยก
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 16 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. แซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง
ค. แซงรถบริเวณหน้าโรงพยาบาล
ง. แซงรถในบริเวณที่มีน้ำท่วม
 
ข้อ 17 คำถาม ทางเดินรถทางเอก ได้แก่ ?
 
ก. ทางเดินรถ
ข. ทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ค. ทางเดินรถที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ง. ทางเดินรถที่อธิบดีได้ประกาศและให้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
 
ข้อ 18 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 
ข้อ 19 คำถาม บริเวณใดกลับรถได้ ?
 
ก. บริเวณทางร่วมทางแยก
ข. บริเวณที่มีเส้นแบ่งช่องทางจราจรเป็นเส้นประ
ค. บนสะพาน
ง. ทางมาลาย
 
ข้อ 20 คำถาม เมื่อพนักงานจราจรยืนและยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้นผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านไหนของพนักงานจราจรต้องหยุดรถ ?
 
ก. หลัง
ข. หน้า
ค. ข้างและหลัง
ง. หน้าและหลัง
 
ข้อ 21 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วดม
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 22 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์เข้า
ข. ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าได้
ค. ห้ามรถจักรยานเข้า
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 23 คำถาม ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารชนิดใด ?
 
ก. สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ข. สำเนาใบอนุญาตขับรถ
ค. ใบเสร็จชำระค่าภาษีประจำปี
ง. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ข้อ 24 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
ข. ให้เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อต้องการขับรถตรงไปเพื่อผ่านทางร่วมทางแยก
ค. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะหยุดรถให้ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถเสมอไหล่
 
ข้อ 25 คำถาม รถจักรยานยนต์จะต้องให้เสียงสัญญาณจราจรด้วยเสียงแตรและให้ได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 40 เมตร
ข. 50 เมตร
ค. 60 เมตร
ง. 90 เมตร
 
ข้อ 26 คำถาม สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน ถ้าติดตั้งอยู่ ณ ที่ใดให้ผู้ขับขี่รถ ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้วจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถ
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถไปโดยรวดเร็ว
 
ข้อ 27 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่นำรถชนิดใดมาใช้บนทางเดินรถ ?
 
ก. รถที่ล้อไม่ใช้ยาง
ข. รถที่ไม่ได้แสดงแผ่นป้ายเสียภาษีประจำปี
ค. รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 28 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถในกรณีใด ?
 
ก. ขับรถชิดด้านขวาของถนนในทางเดินรถทางเดียว
ข. ขับรถแข่งในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแล้ว
ค. ขับรถค่อมเส้นแบ่งช่องทางเดินรถในกรณีด้านซ้ายมือมีสิ่งกีดขวาง
ง. ขับรถภายหลังจากที่ดื่มสุราทันที
 
ข้อ 29 คำถาม เส้นนี้หมายความว่า ?
 
ก. แซงได้
ข. ทางแคบข้างหน้า
ค. รถในทิศทางตรงข้ามแซงได้
ง. ห้าขับคร่อมเส้นหรือเปลี่ยนช่องจราจร
 
ข้อ 30 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางรถไฟตัดผ่าน
ข. มีทางเอกและทางโทตัดกันข้างหน้า
ค. ข้างหน้ามสถานพยาบาล
ง. มีทางเอกตัดกันข้างหน้า
 
ข้อ 31 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามขับรถสวนทาง
ข. ให้ขับชิดทางด้านขวา
ค. ห้ามกลับรถ
ง. ให้รถเดินทางเดียว
 
ข้อ 32 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้ขับรถผ่านเข้าไปในทางข้างหน้าได้ทันที
ข. ให้หยุดรถหรือลดความเร็วเพื่อให้รถที่อยู่ในทางเอกหรือทางข้างหน้าขับผ่านไปก่อน
ค. ให้ขับผ่านทางด้านซ้าย
ง. ให้หยุดรถเพื่อให้ทางแก่รถคันที่ใหญ่กว่า
 
ข้อ 33 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. หยุดรถแบะรอให้รถที่ขับสวนทางขับผ่านมาก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง
ค. ชะลอความเร็วรถและระวังรถที่ขับสวนทางมา
ง. ห้ามขับรถเข้าไปในทางข้างหน้า
 
ข้อ 34 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรชั่วโมง
 
ข้อ 35 คำถาม "เขตปลอดภัย" หมายความว่า ?
 
ก. พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
ข. พื้นที่ที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้ผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยขับต่อไปได้
ค. เขตที่คนเดินเท้าสามารถข้ามทางได้ดดยไม่ต้องหยุดรอรถ
ง. เขตที่ผู้ขับขี่สามารถนำรถผ่านเข้าไปได้
 
ข้อ 36 คำถาม "ที่คับขัน" หมายความว่า ?
 
ก. ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ข. ทางที่มีสิ่งกีดขวาง
ค. ทางที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตรายแก่รถหรือคนได้ง่าย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 37 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. แซงด้านซ้านในกรณีที่มีช่องการจราจรตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป
ค. ระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางข้าม
ง. บริเวรที่มีช่องแบ่งการจราจรเป็นเส้นประ
 
ข้อ 38 คำถาม การให้สัญญาณด้วยมือและแขนโดยผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถและโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการ ?
 
ก. หยุดรถ
ข. เลี้ยวขวา
ค. จะลดความเร็วของรถ
ง. ให้รถอื่นลดความเร็ว
 
ข้อ 39 คำถาม สภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย ได้แก่ ?
 
ก. รถที่เสียงเครื่องยนต์ดังเกินกำหนด
ข. รถที่มีควันไดเสียเกินกำหนด
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข.
 
ข้อ 40 คำถาม ถ้ามีสัญญาณจราจรไฟสีแดงพร้อมกับลูกศาสีเขียวให้เลี้ยว ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปตามทิศทางที่สูกศรชี้ โดจต้องให้สิทธิแก่บุคคลเหล่านี้ก่อน ?
 
ก. คนเดินเท้าในทางข้าม
ข. ผู้ขับขี่ที่มาทางขวา
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข.
 
ข้อ 41 คำถาม การลากจูงรถข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ลากหรือจูงรถมากกว่า 1 คัน
ข. ใช้สายพ่วงที่มีความยาวจากส่วนท้ายสุดของรถที่ลากไปยังส่วนหน้าของรถที่ถูกลาก ไม่น้อยกว่า 3 เมตร และไม่เกิน 10 เมตร
ค. ใช้วิธียกหน้ารถหรือท้ายรถที่ถูกลากหรือจูงในกรณีที่รถที่ถูกลากหรือจูงไม่สามารถใช้พวงมาลัยรถหรือห้ามล้อได้
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 42 คำถาม รถต่อไปนี้ข้อใดห้ามนำมาใช้ในทางเดินรถ ?
 
ก. รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่มีไว้เพื่อขายหรือซ่อม
ข. รถที่ไม่มีกระจกด้านหน้า
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รถที่มีเสียงแตรดังในระยะ 60 เมตร
 
ข้อ 43 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้าเป็นทางตัน
ข. เขตโรงเรียนระววังเด็ก
ค. แสดงตำแหน่งทางข้าม
ง. ทางข้างหน้ามีสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนน
 
ข้อ 44 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ขับผ่านไฟโดยทันที
ข. ปลดเกียร์ว่างและเหยียบเบรกเล็กน้อย
ค. ลอความเร็วและใช้เกียร์ต่ำ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 45 คำถาม จากรูป ถ้าทานขับรถ ก. ท่านต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ลดความเร็วแล้วไปได้เลย
ข. ลดความเร็วหรือหยุดเพื่อให้ รถ ข. ไปก่อน
ค. เร่งความเร็วไปโดยไม่สนใจรถ ข.
ง. ใช้เสียงแตรขอทางแล้วไปได้เลย
 
ข้อ 46 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 
ข้อ 47 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย เว้นแต่กรณี ?
 
ก. ทางเดินรถในทางเดียวกันที่แบ่งช่องทางไว้ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป
ข. รถที่จะถูกแซงกำลังจะเลี้ยวซ้าย
ค. รถที่จะถูกแซงกำลังจะเลี้ยวขวา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค
 
ข้อ 48 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้าปิด
ข. ห้ามรถทุดชนิดเข้าไปในทางข้างหน้า
ค. รถจักรยานยนต์เข้าไปได้
ง. ห้ามแซง
 
ข้อ 49 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถเมื่อใด ?
 
ก. เวลามีเตฉุกเฉิน
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. ในเลาที่ไม่สามารถมองเห็นคน รถ และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 50 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. รถเดินทาเดียว
ข. ห้ามแซง
ค. ให้ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ง. ห้ามวิ่งคู่