แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามแซง
ข. ห้ามวิ่งคู่
ค. ให้เร่งความเร็วแซงไปได้
ง. ห้ามเข้า
 
ข้อ 2 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยง
ข. ทางข้างหน้าช่องทางจราจรลดลง
ค. ทางข้างหน้าคดเคี้ยว
ง. ทางข้างหน้าเป็นสะพาน
 
ข้อ 3 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามจอดรถเว้นแต่หยุดรับ - ส่งชั่วขณะ
ค. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในหรอบเส้นทะแยงนี้
ง. ให้จอดรถได้
 
ข้อ 4 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่รถตามหลัรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่ำกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 50 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 5 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ข. ห้ามรถทุกชนิดเข้าในบริเวณนี้
ค. ให้รถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ง. ห้ามรถจักรยานยนต์จอด
 
ข้อ 6 คำถาม เครื่องหมาย ที่ขอบทาง หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามหยุดรถ
ค. ห้ามหยุดรับ - ส่งชั่วขณะ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 7 คำถาม ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือคัวนจนไม่อาจเห็นทางหน้าได้ในระยะ ?
 
ก. 10 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 8 คำถาม ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือจัดข่องเดินรถทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ต้องขับรถในช่องเดินรถขวาสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจำทาง
ข. ต้องขับรถอยู่ในช่องทางที่ให้ขับตรงไป
ค. ต้องขับรถนช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใหล้กับช่องเดินรถประจำทาง
ง. ต้องขับรถชิดด้านซ้ายสุด
 
ข้อ 9 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามขับรถสวนทาง
ข. ให้ขับชิดทางด้านขวา
ค. ห้ามกลับรถ
ง. ให้รถเดินทางเดียว
 
ข้อ 10 คำถาม ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถกรณีต่อไปนี้ ?
 
ก. ในขณะเมาสุรา
ข. โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ค. ในลักษณะกีดขวางการจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 11 คำถาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสอครั้งติดกันให้ผู้ขับขี่ ?
 
ก. หยุดรถ
ข. ขับรถผ่านไปได้
ค. เตรียมตัวหยุด
ง. ให้เพิ่มความระมัดระวัง
 
ข้อ 12 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้จอดรถที่บริเวณป้ายเครื่องหมายได้
ข. ให้หยุดรถรับ-ส่งได้ชั่วขณะ
ค. ให้หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถอยู่ในทางเอกหรือทางร่วมทางแยกหรือไม่
ง. ให้ลอความเร็วของรถลงแล้วขับผ่านไปได้
 
ข้อ 13 คำถาม รถชนิดใดห้ามนำมาใช้ในทางเดินรถ ?
 
ก. รถที่โคมไฟหยุดชำรุ
ข. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล เอ
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รพแรกเตอร์ที่มีล้อสัมผัสกับผิวถนนเป็นยาง
 
ข้อ 14 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็สลงแลขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามผู้ขับขี่ขับรถตรงไปข้างหน้า
 
ข้อ 15 คำถาม บทกำหนดโทษของผู้ที่ทำลายททำให้เสียหาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย ขีดเขียน หรือทำห้ไร้ประโยชน์ ซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร คือ ?
 
ก. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000.- บาท หรือทั้งจำและทั้งปรับ
ข. มีดทษปรับไม่เกิน 1,000.- บาท
ค. มีดทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 
ข้อ 16 คำถาม สัญญาณจราจรไปสีแดงที่ทำเป็นรูกากบาทเฉียงอยู่เนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ ?
 
ก. ผู้ขับขี่หยุดรถในช่องเดินรถนั้น
ข. ผู้ขับบี่จอดรถในช่องเดินรถนั้น
ค. ผู้ขับขี่รถในช่องเดินรถนั้น
ง. ผู้บขับขี่หยุดรถและจอดรถในช่องเดินรถนั้น
 
ข้อ 17 คำถาม เจ้าของรถที่ไม่เสียภาษีประจำปีตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522 ภายในเวลาที่กำหนดจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ?
 
ก. 10
ข. 20
ค. 30
ง. 1
 
ข้อ 18 คำถาม เมื่อใดผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทางแยกที่เป็นทางเอกตัดกันพร้อมกัน แลไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้านไหนของตนขับผ่านไปก่อน ?
 
ก. ด้านซ้าย
ข. ด้านขวา
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ด้านตรงข้าม
 
ข้อ 19 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
ค. บริเวณที่มีเส้นแบ่งช่องทางการจราจรเป็นเส้นประ
ง. กรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
 
ข้อ 20 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถเมื่อใด ?
 
ก. เวลามีเตฉุกเฉิน
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. ในเลาที่ไม่สามารถมองเห็นคน รถ และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ง. ถูกทุกข้อ