แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม "สัญญาณจราจร" คือ ?
 
ก. สัญญาณมือและแขนที่ผู้ขับขี่แสดงเมื่อจะจอดรถ
ข. สัญญาณไฟผู้ขับขี่แสดงเมื่อจะเปลี่ยนช่องเดินรถ
ค. เสียงนกหวีดที่พนักงานจราจรให้เพื่อให้หยุดรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 2 คำถาม ผู้ขับขี่เมื่อจะเลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายจะต้องให้สัญญาณมือและแขนอย่างไร ?
 
ก. ยื่นแขนซ้ายตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่
ข. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือ
ค. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และงอข้อมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง
ง. โบกมือขวาขึ้นลงหลายครั้ง
 
ข้อ 3 คำถาม "รถฉุกเฉินตามพระราชยัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522" คือ ?
 
ก. รถดับเพลิงของราชการ
ข. รถพยาบาลของราชการ
ค. รถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมตำรวจให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 4 คำถาม ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ความจุขอกระบอกสูบขนาดไม่เกิน 90 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุ ?
 
ก. ไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
ค. ย่สิบปีบริบรูณ์
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 5 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ข้างหน้ามีทางแยกเลี้ยวขวา
ข. ให้จอดตามแนวลูกศร
ค. ดับเครื่องเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง
ง. ให้รถเดินทางเดียวไปทางขวา
 
ข้อ 6 คำถาม ในการขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและห้ามไม่ให้ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถเว้นแต่ ?
 
ก. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
ข. ทางเดินรถนั้น เจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
ค. ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 7 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางรถไฟตัดผ่าน
ข. มีทางเอกและทางโทตัดกันข้างหน้า
ค. ข้างหน้ามสถานพยาบาล
ง. มีทางเอกตัดกันข้างหน้า
 
ข้อ 8 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบไปกระพริบสีเหลืองต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. หยุดรถและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ข. ขับรถผ่านไปได้ทันที
ค. ลดความเร็วรถลงและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 9 คำถาม เส้นนี้หมายความว่า ?
 
ก. แซงได้
ข. ทางแคบข้างหน้า
ค. รถในทิศทางตรงข้ามแซงได้
ง. ห้าขับคร่อมเส้นหรือเปลี่ยนช่องจราจร
 
ข้อ 10 คำถาม เมื่อพนักงานจราจรยืนและยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้นผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านไหนของพนักงานจราจรต้องหยุดรถ ?
 
ก. หลัง
ข. หน้า
ค. ข้างและหลัง
ง. หน้าและหลัง
 
ข้อ 11 คำถาม ในการย้ายรถไปไว้ต่างท้องถิ่น เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันย้าย ?
 
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
 
ข้อ 12 คำถาม ข้อใดห้ามปฏิบัติในการขับรถ ?
 
ก. ขับรถแข่งบนถนนโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักจราจร
ข. ขับรถในขณะที่หย่อนความสามารถ
ค. ขับรถแซงทางด้านซายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ง. ขับรถในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและผู้ขับขี่ได้เปิดไฟที่สามารถรถมองเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 150 เมตร
 
ข้อ 13 คำถาม ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) เมื่อใด ?
 
ก. ในเวลาที่ฝนตกหนักไม่สามารถมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. เวลาที่มีเหตุฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 14 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถขณะขับรถเพื่อให้แสงสว่าง เมื่อใด ?
 
ก. เมื่อฝนตกหนัก
ข. เมื่อเข้าอุโมงค์มืด
ค. เมื่อหมอกลงหนาทึบ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 15 คำถาม รถที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงสีของรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ?
 
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
 
ข้อ 16 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย ท่านต้อง....... ?
 
ก. หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถในทางเอกหรือไม่
ข. หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถฝั่งตรงข้ามอยู่ในทางร่วมทางแยกหรือไม่
ค. ลดความเร็วลงแล้วผ่านไปเลย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 17 คำถาม รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถจะต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ติดธงสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร
ข. ติดไฟสัญญาณแสงแดงที่สามารถมองเห็นแสงไฟได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ค. จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหลส่งกลิ่น ส่งแสงสะท้อนหรือปลิวไปจากรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 18 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้ากำลังก่อสร้าง
ข. ทางข้างหน้าสะพานชำรุด
ค. ทางข้างหน้ามีน้ำท่วม
ง. ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยงให้ขับรถไปทางด้านขวา
 
ข้อ 19 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ตรวจจับความเร็ว
ข. ด่านชั่งน้ำหนัก
ค. ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า50 ตัน
ง. ห้ามขับรถด้วยความเร็วเกินกว่า 50 กม.ต่อชั่วโมง
 
ข้อ 20 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. บนสะพาน
ข. ในกรณีที่ทางเดินรรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
ค. 150 เมตร จากทางร่วมทางแยก
ง. แซงด้านซ้ายบนถนนที่มีการแบ่งช่องการจราจรตั้งแต่ 2 ช่องทาขึ้นไป
 
ข้อ 21 คำถาม บริเวณใดห้ามกลับรถ ?
 
ก. เขตปลอดภัย
ข. บนสะพาน
ค. ทางร่วมทางแยก
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 22 คำถาม ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือคัวนจนไม่อาจเห็นทางหน้าได้ในระยะ ?
 
ก. 10 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 23 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถทังในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 24 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่จอดรถ ?
 
ก. 3 เมตร จากท่อดับเพลิง
ข. 3 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
ค. 3 เมตร จากทางรถไฟผ่าน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 25 คำถาม "ที่คับขัน" หมายความว่า ?
 
ก. ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ข. ทางที่มีสิ่งกีดขวาง
ค. ทางที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตรายแก่รถหรือคนได้ง่าย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 26 คำถาม "ที่คับขัน" หมายความว่า ?
 
ก. ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ข. ทางที่มีสิ่งกีดขวาง
ค. ทางที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตรายแก่รถหรือคนได้ง่าย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 27 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามขับรถความเร็วต่ำกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ห้ามขับรถความเร็วเกินกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า30 ตัน
ง. ห้ามรถที่บรรทุกของมีน้ำหนักเกินกว่า 30 ตันผ่าน
 
ข้อ 28 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ข. ห้ามรถทุกชนิดเข้าในบริเวณนี้
ค. ให้รถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ง. ห้ามรถจักรยานยนต์จอด
 
ข้อ 29 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรถทุกชนิดเข้าไปในทางข้างหน้า
ข. ให้รถยนต์เข้าไปในทางข้างหน้า
ค. ที่จอดรถเฉพาะรถยนต์
ง. ห้ามรถยนต์เข้าไปในทางข้างหน้า
 
ข้อ 30 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ขับผ่านไฟโดยทันที
ข. ปลดเกียร์ว่างและเหยียบเบรกเล็กน้อย
ค. ลอความเร็วและใช้เกียร์ต่ำ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 31 คำถาม กรณีที่ไม่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดไว้ว่าให้แซงได้ ก้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นในขณะที่รถนั้น ?
 
ก. ขึ้นทางชัน
ข. ขึ้นสะพาน
ค. อยู่ในทางโค้ง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 32 คำถาม เมื่อจะหยุดรถ ผู้ขับขี่จะให้ศัญญาณด้วยมือและแขนอย่างไร ?
 
ก. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ข. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ยกแขนขวาท่อนบ่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น
ค. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือไปข้างหน้าหลายครั้ง
ง. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดัลไหล่
 
ข้อ 33 คำถาม สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถ้าติดตั้งอยู่ที่ทางร่วมทางแยกใด ผู้ขับขี่มาทางด้านนั้นจะต้อง ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้วจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถ
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถไปโดยรวดเร็ว
 
ข้อ 34 คำถาม กรณีใดห้ามมิให้ผู้ขับขี่แซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นแม้จะไม่มีเครื่อหมายห้ามแซงก็ตาม ?
 
ก. ขึ้นทางชัน
ข. ขึ้นสะพมน
ค. อยู่ในทางโค้ง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 35 คำถาม "การจราจรา" หมายความว่า ?
 
ก. การใช้ทางของผู้ขับขี่กับพนักงานจราจรเท่านั้น
ข. การใช้ทางสำหรับคนเดินเท้ากับผู้ขับขี่รถเท่านั้น
ค. การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเหรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 36 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
ข. ให้เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อต้องการขับรถตรงไปเพื่อผ่านทางร่วมทางแยก
ค. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะหยุดรถให้ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถเสมอไหล่
 
ข้อ 37 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย "เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด" ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. เลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที
ข. หยุดรอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไปเขียวจึงเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้
ค. หยุดรอให้คนข้ามถนนและรถที่มาจากทางขวามือผ่านไปก่อนและโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. ลดความเร็วของรถลงและเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที
 
ข้อ 38 คำถาม รถจักรยานยนต์จะต้องให้เสียงสัญญาณจราจรด้วยเสียงแตรและให้ได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 40 เมตร
ข. 50 เมตร
ค. 60 เมตร
ง. 90 เมตร
 
ข้อ 39 คำถาม สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน ถ้าติดตั้งอยู่ ณ ที่ใดให้ผู้ขับขี่รถ ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้วจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถ
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถไปโดยรวดเร็ว
 
ข้อ 40 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. รถเดินทาเดียว
ข. ห้ามแซง
ค. ให้ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ง. ห้ามวิ่งคู่
 
ข้อ 41 คำถาม ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง(รถเสีย)ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัอข้องแบะมาแก้ไขภายหลัง
ข. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัดข้องและนำรถมายกทันที
ค. จอดรถทิ้งไว้และเรียกช่างมาแก้ไขทันที
ง. จอดรถให้พ้นทางเดินรถและให้สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน สีขาวหรือสีแดง ที่ติดอยูด้านหน้าและท้ายของรถทั้งซ้ายและขวา(ไฟฉุกเฉิน)
 
ข้อ 42 คำถาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 บังคบให้ขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย แต่ทำไมจึงต้องสร้างให้มีช่องเดินรถในทางเดียวกัน 2, 3 หรือ 4 ช่อง ?
 
ก. เพื่อให้มีช่องทางเดินรถสำหรับรถที่จะแซง
ข. เพื่อให้มีช่องทางเดินรถสำหรับรถที่เลี้ยวหรือกลับรถหรือจะเข้าช่องทางให้ถูกต้อง
ค. เพื่อให้มีช่องทางเดินรถ เมื่อช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุดมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 43 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลง
ข. หยุดรถและออกรถทันทีที่รถฉุกเฉินขับผ่านไป
ค. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
ง. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
 
ข้อ 44 คำถาม การโอนรถที่จดทะเบียนตามพราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ผูโอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันโอน ?
 
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
 
ข้อ 45 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ให้ขับรถชิดไปทางด้านซ้ายของสิ่งกีดขวาง
ค. ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งซ้าย
ง. ห้ามเลี้ยวซ้าย
 
ข้อ 46 คำถาม รถต่อไปนี้ข้อใดห้ามนำมาใช้ในทางเดินรถ ?
 
ก. รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่มีไว้เพื่อขายหรือซ่อม
ข. รถที่ไม่มีกระจกด้านหน้า
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รถที่มีเสียงแตรดังในระยะ 60 เมตร
 
ข้อ 47 คำถาม สัญญาณจราจรไปสีแดงที่ทำเป็นรูกากบาทเฉียงอยู่เนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ ?
 
ก. ผู้ขับขี่หยุดรถในช่องเดินรถนั้น
ข. ผู้ขับบี่จอดรถในช่องเดินรถนั้น
ค. ผู้ขับขี่รถในช่องเดินรถนั้น
ง. ผู้บขับขี่หยุดรถและจอดรถในช่องเดินรถนั้น
 
ข้อ 48 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามเข้า
ข. ห้ามจอดรถ
ค. ห้ามหยุดรถ
ง. ให้จอดรถได้
 
ข้อ 49 คำถาม เมื่อมีฝนตกหรือหมอกลงต้องเปิดไฟรถเพื่อให้แสงสว่าง เมื่อมีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคนหรือรถในทางได้ชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 50 เมตร
ข. 150 เมตร
ค. 300 เมตร
ง. 500 เมตร
 
ข้อ 50 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ข. ชะลอความเร็วของรถ
ค. หยุดและออกรถทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง