แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามผู้ขับขี่ขับรถตรงไปข้างหน้า
 
ข้อ 2 คำถาม ข้อใดเป็นข้อห้าม ?
 
ก. แซงรถในระยะ 100 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
ข. จอดรถบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์
ค. ขับรถบนไหล่ทาง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 3 คำถาม รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถจะต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ติดธงสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร
ข. ติดไฟสัญญาณแสงแดงที่สามารถมองเห็นแสงไฟได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ค. จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหลส่งกลิ่น ส่งแสงสะท้อนหรือปลิวไปจากรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 4 คำถาม ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือคัวนจนไม่อาจเห็นทางหน้าได้ในระยะ ?
 
ก. 10 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 5 คำถาม "สัญญาณจราจร" คือ ?
 
ก. สัญญาณมือและแขนที่ผู้ขับขี่แสดงเมื่อจะจอดรถ
ข. สัญญาณไฟผู้ขับขี่แสดงเมื่อจะเปลี่ยนช่องเดินรถ
ค. เสียงนกหวีดที่พนักงานจราจรให้เพื่อให้หยุดรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 6 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
ค. บริเวณที่มีเส้นแบ่งช่องทางการจราจรเป็นเส้นประ
ง. กรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
 
ข้อ 7 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. หยุดรถแบะรอให้รถที่ขับสวนทางขับผ่านมาก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง
ค. ชะลอความเร็วรถและระวังรถที่ขับสวนทางมา
ง. ห้ามขับรถเข้าไปในทางข้างหน้า
 
ข้อ 8 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้รถสวนทางไปก่อน
ข. ให้รถซ้ายไปก่อน
ค. รถวิ่งสวนทางกัน
ง. รถเดินทางเดียว
 
ข้อ 9 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ขับผ่านไฟโดยทันที
ข. ปลดเกียร์ว่างและเหยียบเบรกเล็กน้อย
ค. ลอความเร็วและใช้เกียร์ต่ำ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 10 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
ข. ให้เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อต้องการขับรถตรงไปเพื่อผ่านทางร่วมทางแยก
ค. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะหยุดรถให้ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถเสมอไหล่
 
ข้อ 11 คำถาม ถ้าท่านขับรถด้วยความเร็ว 80 ก.ม./ชั่วโมง แล้วเห็นเครื่องหมาย ท่านต้องปฏิบัติ ?
 
ก. ขับรถต่อไปโดยไม่สนใจ
ข. ลดความเร็วของรถให้ไม่เกิน 50 ก.ม./ชั่วโมง
ค. ขับรถไม่ต่ำกว่า 50 ก.ม./ชั่วโมง
ง. ถึงเขตชุมชน
 
ข้อ 12 คำถาม บริเวรใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. บนสะพาน
ข. ช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ค. ในขณะที่มีรถอื่นตามมาที่ระยะ 150 เมตร
ง. 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
 
ข้อ 13 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. เลี้ยวขวาได้อย่างเดียวเท่านั้น
ข. เลี้ยวขวาหรือตรงไปก็ได้
ค. ห้ามเลี้ยวขวา
ง. ทางโค้งข้างหน้า
 
ข้อ 14 คำถาม กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอใขแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันทราบเหตุ ?
 
ก. 7 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. เมื่อใดก็ได้
 
ข้อ 15 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. เขตอันตราย
ข. ห้ามผ่าน
ค. ห้ามหยุดรถ
ง. มีทางร่วมทางแยกข้างหน้า
 
ข้อ 16 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 
ข้อ 17 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบสัญญาณไปกะพริบสีแดงควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ห้ามขับรถเข้าไปในช่องทางข้างหน้า
ข. หยุดรถและขับผ่านไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่กีดขวางการจราจร
ค. ขับรถผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ง. ลดความเร็วของรถลงเมื่อปลอดภัยให้ขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
 
ข้อ 18 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. สะพานข้างหน้า
ข. ทางแคบข้างหน้า
ค. อุโมงค์ข้างหน้า
ง. ทางข้างหน้าเป็นทางคู่ขนาน
 
ข้อ 19 คำถาม ผู้จะต้องสวมหมวกที่จัดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย ในขณะขับขี่รถจักรยายนต์ ได้แก่ ?
 
ก. ผู้ขับขี่รถยานยนต์และคนโดยสาร
ข. คนโดยสารรถจักรยานยนต์
ค. ภกษู สามเณร นักพรต นักบวช
ง. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และคนโดยสารตาม ข้อ ค
 
ข้อ 20 คำถาม จากรูป ถ้าทานขับรถ ก. ท่านต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ลดความเร็วแล้วไปได้เลย
ข. ลดความเร็วหรือหยุดเพื่อให้ รถ ข. ไปก่อน
ค. เร่งความเร็วไปโดยไม่สนใจรถ ข.
ง. ใช้เสียงแตรขอทางแล้วไปได้เลย