แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ขับผ่านไฟโดยทันที
ข. ปลดเกียร์ว่างและเหยียบเบรกเล็กน้อย
ค. ลอความเร็วและใช้เกียร์ต่ำ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 2 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย เว้นแต่กรณี ?
 
ก. ทางเดินรถในทางเดียวกันที่แบ่งช่องทางไว้ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป
ข. รถที่จะถูกแซงกำลังจะเลี้ยวซ้าย
ค. รถที่จะถูกแซงกำลังจะเลี้ยวขวา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค
 
ข้อ 3 คำถาม เส้แสดงช้องจราจร แสดงว่า ?
 
ก. ห้ามแซง
ข. ให้ชิดซ้าย
ค. ให้แซงได้
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 4 คำถาม กรณีที่ไม่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดไว้ว่าให้แซงได้ ก้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นในขณะที่รถนั้น ?
 
ก. ขึ้นทางชัน
ข. ขึ้นสะพาน
ค. อยู่ในทางโค้ง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 5 คำถาม การลากจูงรถข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ใช้สายพ่วงที่มีความยาวจากส่วนท้ายสุดของรถที่ลากไปยังส่วนหน้าสุดของรถที่ถูกลากไม่น้อยกว่า 3 เมตร และไม่เกิน 10 เมตร
ข. ใช้วิธียกหน้าหรือท้ายรถที่ถูกลากหรือจูงติดกับรถที่ลากหรือยูงในกรณีที่ไม่สามารถใช้พวงมาลัยหรือห้ามล้อได้
ค. ลากหรือจูงรถเกินกว่า 1 คัน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 6 คำถาม เส้น หมายความว่า ?
 
ก. ให้ขับคร่อมเส้นได้ แต่ห้ามแซง
ข. ห้ามเปลี่ยนช่องจราจรา
ค. ห้ามขับคร่อมเส้น แต่แซงได้
ง. ให้ลอความเร็วลง
 
ข้อ 7 คำถาม เมื่อจะหยุดรถ ผู้ขับขี่จะให้ศัญญาณด้วยมือและแขนอย่างไร ?
 
ก. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ข. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ยกแขนขวาท่อนบ่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น
ค. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือไปข้างหน้าหลายครั้ง
ง. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดัลไหล่
 
ข้อ 8 คำถาม กรณีใดห้ามมิให้ผู้ขับขี่แซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นแม้จะไม่มีเครื่อหมายห้ามแซงก็ตาม ?
 
ก. ขึ้นทางชัน
ข. ขึ้นสะพมน
ค. อยู่ในทางโค้ง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 9 คำถาม ข้อใดห้ามปฏิบัติในการขับรถ ?
 
ก. ขับรถแข่งบนถนนโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักจราจร
ข. ขับรถในขณะที่หย่อนความสามารถ
ค. ขับรถแซงทางด้านซายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ง. ขับรถในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและผู้ขับขี่ได้เปิดไฟที่สามารถรถมองเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 150 เมตร
 
ข้อ 10 คำถาม รถทุกชนิดจะใช้เสียงสัญญาณดังต่อไปนี้ไม่ได้ ?
 
ก. เสียงนกหวีด
ข. เสียงแตกพร่า
ค. เสียงหลายเสียง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 11 คำถาม การลากหรือจูงรถอื่นโดยใช้สายพ่วง สายพ่วงที่ใข้ต้องมีระยะห้าจากส่วนท้ายสุดของรถท่บากถึงส่วนหน้าสุดของรถที่ถูกลาก ดังนี้ ?
 
ก. ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ค. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5 เมตร
ง. ไม่เกิน 5 เมตร
 
ข้อ 12 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ข. ชะลอความเร็วของรถ
ค. หยุดและออกรถทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 13 คำถาม เครื่องหมาย เตือนให้ทราบว่าข้างหน้ามี ?
 
ก. ทางข้าทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกันทาง
ข. ทางม้าลาย
ค. ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกันทาง
ง. สะพานไม้
 
ข้อ 14 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วดม
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 15 คำถาม กรณีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ชั่วคราวโดยออกใบรับแทน (ใบสั่ง) ให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ ?
 
ก. ตลอดไป
ข. ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ไม่เกิน 7 วัน
ค. ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ไม่ต่ำกว่า 7 วัน
ง. ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ 30 วัน
 
ข้อ 16 คำถาม "เขตปลอดภัย" หมายความว่า ?
 
ก. พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
ข. พื้นที่ที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้ผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยขับต่อไปได้
ค. เขตที่คนเดินเท้าสามารถข้ามทางได้ดดยไม่ต้องหยุดรอรถ
ง. เขตที่ผู้ขับขี่สามารถนำรถผ่านเข้าไปได้
 
ข้อ 17 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่มีอาการง่วนนอน
ข. แซงทางด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ค. ขับรถแข่งบนท้องถนนดดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 18 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. แซงด้านซ้านในกรณีที่มีช่องการจราจรตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป
ค. ระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางข้าม
ง. บริเวรที่มีช่องแบ่งการจราจรเป็นเส้นประ
 
ข้อ 19 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. บนสะพาน
ข. ในกรณีที่ทางเดินรรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
ค. 150 เมตร จากทางร่วมทางแยก
ง. แซงด้านซ้ายบนถนนที่มีการแบ่งช่องการจราจรตั้งแต่ 2 ช่องทาขึ้นไป
 
ข้อ 20 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ข. ห้ามรถทุกชนิดเข้าในบริเวณนี้
ค. ให้รถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ง. ห้ามรถจักรยานยนต์จอด
 
ข้อ 21 คำถาม "รถฉุกเฉินตามพระราชยัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522" คือ ?
 
ก. รถดับเพลิงของราชการ
ข. รถพยาบาลของราชการ
ค. รถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมตำรวจให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 22 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์เข้า
ข. ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าได้
ค. ห้ามรถจักรยานเข้า
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 23 คำถาม รถชนิดใดหามนำมาใช้ในทาง ?
 
ก. รถที่โคมไฟหยุดที่ติดท้ายรถชำรุด
ข. รถที่มีทั้งเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล เอ
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รถแทรกเตอร์ที่มีล้อสัมผัสกับผิวถนนเป็นยาง
 
ข้อ 24 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 
ข้อ 25 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้รถสวนทางไปก่อน
ข. ให้รถซ้ายไปก่อน
ค. รถวิ่งสวนทางกัน
ง. รถเดินทางเดียว
 
ข้อ 26 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลง
ข. หยุดรถและออกรถทันทีที่รถฉุกเฉินขับผ่านไป
ค. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
ง. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
 
ข้อ 27 คำถาม ผู้จะขอรับใบออนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 5 ปี
 
ข้อ 28 คำถาม ข้อใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. ในขณะที่มีรถขับตามมาในระยะ 150 เมตร
ข. บริเวณช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ค. 150 เมตร จากทางราบเชิงสะพาน
ง. บริเวณทางร่วมทางแยก
 
ข้อ 29 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลง
ข. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ค. หยุดและออกรถทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 30 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามขับรถสวนทาง
ข. ให้ขับชิดทางด้านขวา
ค. ห้ามกลับรถ
ง. ให้รถเดินทางเดียว
 
ข้อ 31 คำถาม รถต่อไปนี้ข้อใดห้ามนำมาใช้ในทางเดินรถ ?
 
ก. รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่มีไว้เพื่อขายหรือซ่อม
ข. รถที่ไม่มีกระจกด้านหน้า
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รถที่มีเสียงแตรดังในระยะ 60 เมตร
 
ข้อ 32 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. กรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
ข. ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
ค. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ง. ระยะ 150 เมตร ก่อนขึ้นสะพาน
 
ข้อ 33 คำถาม ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง(รถเสีย)ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัอข้องแบะมาแก้ไขภายหลัง
ข. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัดข้องและนำรถมายกทันที
ค. จอดรถทิ้งไว้และเรียกช่างมาแก้ไขทันที
ง. จอดรถให้พ้นทางเดินรถและให้สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน สีขาวหรือสีแดง ที่ติดอยูด้านหน้าและท้ายของรถทั้งซ้ายและขวา(ไฟฉุกเฉิน)
 
ข้อ 34 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย แสดงว่า ?
 
ก. เป็นทางโค้งซ้าย
ข. เป็นป้ายบังคับให้เลี้ยวขวา
ค. เป็นป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 35 คำถาม ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถกรณีต่อไปนี้ ?
 
ก. ในขณะเมาสุรา
ข. โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ค. ในลักษณะกีดขวางการจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 36 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. สะพานข้างหน้า
ข. ทางแคบข้างหน้า
ค. อุโมงค์ข้างหน้า
ง. ทางข้างหน้าเป็นทางคู่ขนาน
 
ข้อ 37 คำถาม กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอใขแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันทราบเหตุ ?
 
ก. 7 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. เมื่อใดก็ได้
 
ข้อ 38 คำถาม ผู้จะต้องสวมหมวกที่จัดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย ในขณะขับขี่รถจักรยายนต์ ได้แก่ ?
 
ก. ผู้ขับขี่รถยานยนต์และคนโดยสาร
ข. คนโดยสารรถจักรยานยนต์
ค. ภกษู สามเณร นักพรต นักบวช
ง. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และคนโดยสารตาม ข้อ ค
 
ข้อ 39 คำถาม เครื่องหมาย ที่ขอบทาง หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ เว้นแต่หยุดรับ-ส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะ
ข. จอดรถเพื่อส่งและจอดรอรับคนเป็นระยะเวลานานได้
ค. เส้นทางเดินรถประจำทาง
ง. ที่หยุดรถประจำทางเท่านั้น
 
ข้อ 40 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่จอดรถ ?
 
ก. 3 เมตร จากท่อดับเพลิง
ข. 3 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
ค. 3 เมตร จากทางรถไฟผ่าน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 41 คำถาม ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ความจุขอกระบอกสูบขนาดไม่เกิน 90 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุ ?
 
ก. ไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
ค. ย่สิบปีบริบรูณ์
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 42 คำถาม คำกล่าวที่ว่า "ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าจะทำได้" ใช้กับกรณีขับรถ ?
 
ก. จักรยานยนต์
ข. รถที่มีความเร็วช้า
ค. รถโดยสารประจำทาง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 43 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่นำรถชนิดใดมาใช้บนทางเดินรถ ?
 
ก. รถที่ล้อไม่ใช้ยาง
ข. รถที่ไม่ได้แสดงแผ่นป้ายเสียภาษีประจำปี
ค. รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 44 คำถาม "สัญญาณจราจร" คือ ?
 
ก. สัญญาณมือและแขนที่ผู้ขับขี่แสดงเมื่อจะจอดรถ
ข. สัญญาณไฟผู้ขับขี่แสดงเมื่อจะเปลี่ยนช่องเดินรถ
ค. เสียงนกหวีดที่พนักงานจราจรให้เพื่อให้หยุดรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 45 คำถาม จากรูป ถ้าทานขับรถ ก. ท่านต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ลดความเร็วแล้วไปได้เลย
ข. ลดความเร็วหรือหยุดเพื่อให้ รถ ข. ไปก่อน
ค. เร่งความเร็วไปโดยไม่สนใจรถ ข.
ง. ใช้เสียงแตรขอทางแล้วไปได้เลย
 
ข้อ 46 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้จอดรถที่บริเวณป้ายเครื่องหมายได้
ข. ให้หยุดรถรับ-ส่งได้ชั่วขณะ
ค. ให้หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถอยู่ในทางเอกหรือทางร่วมทางแยกหรือไม่
ง. ให้ลอความเร็วของรถลงแล้วขับผ่านไปได้
 
ข้อ 47 คำถาม ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) เมื่อใด ?
 
ก. ในเวลาที่ฝนตกหนักไม่สามารถมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. เวลาที่มีเหตุฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 48 คำถาม ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) ?
 
ก. เฉพาะเวลากลางคืน
ข. ขณะที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะเห็นคนหรือสิ่งกีดขางได้อย่างชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ค. เวลาใดก็ได้ตามที่ต้องการ
ง. เฉพาะเวลากลางคืนเมื่ออยู่นอกเขตชุมชน
 
ข้อ 49 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ตรวจจับความเร็ว
ข. ด่านชั่งน้ำหนัก
ค. ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า50 ตัน
ง. ห้ามขับรถด้วยความเร็วเกินกว่า 50 กม.ต่อชั่วโมง
 
ข้อ 50 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามผู้ขับขี่ขับรถตรงไปข้างหน้า