แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม การลากหรือจูงรถอื่นโดยใช้สายพ่วง สายพ่วงที่ใข้ต้องมีระยะห้าจากส่วนท้ายสุดของรถท่บากถึงส่วนหน้าสุดของรถที่ถูกลาก ดังนี้ ?
 
ก. ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ค. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5 เมตร
ง. ไม่เกิน 5 เมตร
 
ข้อ 2 คำถาม ในขณะที่ขับรถ้าท่านเกิดอาการง่วงนอนควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ดื่มกาแฟ
ข. ขับรถให้ช้าลง
ค. จอดรถและพักผ่อนก่อนเดินทางต่อไป
ง. กินยาบ้า (แมเฟามีน)
 
ข้อ 3 คำถาม สภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย ได้แก่ ?
 
ก. รถที่เสียงเครื่องยนต์ดังเกินกำหนด
ข. รถที่มีควันไดเสียเกินกำหนด
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข.
 
ข้อ 4 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ข้างหน้ามีทางแยกเลี้ยวขวา
ข. ให้จอดตามแนวลูกศร
ค. ดับเครื่องเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง
ง. ให้รถเดินทางเดียวไปทางขวา
 
ข้อ 5 คำถาม ถ้าท่านขับรถด้วยความเร็ว 80 ก.ม./ชั่วโมง แล้วเห็นเครื่องหมาย ท่านต้องปฏิบัติ ?
 
ก. ขับรถต่อไปโดยไม่สนใจ
ข. ลดความเร็วของรถให้ไม่เกิน 50 ก.ม./ชั่วโมง
ค. ขับรถไม่ต่ำกว่า 50 ก.ม./ชั่วโมง
ง. ถึงเขตชุมชน
 
ข้อ 6 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามขับรถความเร็วต่ำกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ห้ามขับรถความเร็วเกินกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า30 ตัน
ง. ห้ามรถที่บรรทุกของมีน้ำหนักเกินกว่า 30 ตันผ่าน
 
ข้อ 7 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้จอดรถที่บริเวณป้ายเครื่องหมายได้
ข. ให้หยุดรถรับ-ส่งได้ชั่วขณะ
ค. ให้หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถอยู่ในทางเอกหรือทางร่วมทางแยกหรือไม่
ง. ให้ลอความเร็วของรถลงแล้วขับผ่านไปได้
 
ข้อ 8 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 
ข้อ 9 คำถาม จากรูป ถ้าทานขับรถ ก. ท่านต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ลดความเร็วแล้วไปได้เลย
ข. ลดความเร็วหรือหยุดเพื่อให้ รถ ข. ไปก่อน
ค. เร่งความเร็วไปโดยไม่สนใจรถ ข.
ง. ใช้เสียงแตรขอทางแล้วไปได้เลย
 
ข้อ 10 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้ากำลังก่อสร้าง
ข. ทางข้างหน้าสะพานชำรุด
ค. ทางข้างหน้ามีน้ำท่วม
ง. ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยงให้ขับรถไปทางด้านขวา
 
ข้อ 11 คำถาม ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถกรณีต่อไปนี้ ?
 
ก. ในขณะเมาสุรา
ข. โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ค. ในลักษณะกีดขวางการจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 12 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ล้ำกึ่งกลางชองทางเดินรถในกรณีที่ด้านซ้ายของทาเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
ข. ในขณะที่รถมีของบรรทุกอยู่จนไม่อาจเห็นทางด้านหลังและด้านข้าง
ค. ขับรถแข่งโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. เลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องทางเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 13 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ตรวจจับความเร็ว
ข. ด่านชั่งน้ำหนัก
ค. ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า50 ตัน
ง. ห้ามขับรถด้วยความเร็วเกินกว่า 50 กม.ต่อชั่วโมง
 
ข้อ 14 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรถทุกชนิดเข้าไปในทางข้างหน้า
ข. ให้รถยนต์เข้าไปในทางข้างหน้า
ค. ที่จอดรถเฉพาะรถยนต์
ง. ห้ามรถยนต์เข้าไปในทางข้างหน้า
 
ข้อ 15 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถเมื่อใด ?
 
ก. เวลามีเตฉุกเฉิน
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. ในเลาที่ไม่สามารถมองเห็นคน รถ และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 16 คำถาม สัญญาณจราจรไปสีแดงที่ทำเป็นรูกากบาทเฉียงอยู่เนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ ?
 
ก. ผู้ขับขี่หยุดรถในช่องเดินรถนั้น
ข. ผู้ขับบี่จอดรถในช่องเดินรถนั้น
ค. ผู้ขับขี่รถในช่องเดินรถนั้น
ง. ผู้บขับขี่หยุดรถและจอดรถในช่องเดินรถนั้น
 
ข้อ 17 คำถาม กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอใขแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันทราบเหตุ ?
 
ก. 7 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. เมื่อใดก็ได้
 
ข้อ 18 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถทังในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 19 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามขับรถสวนทาง
ข. ให้ขับชิดทางด้านขวา
ค. ห้ามกลับรถ
ง. ให้รถเดินทางเดียว
 
ข้อ 20 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้รถสวนทางไปก่อน
ข. ให้รถซ้ายไปก่อน
ค. รถวิ่งสวนทางกัน
ง. รถเดินทางเดียว
 
ข้อ 21 คำถาม ในการย้ายรถไปไว้ต่างท้องถิ่น เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันย้าย ?
 
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
 
ข้อ 22 คำถาม "รถฉุกเฉินตามพระราชยัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522" คือ ?
 
ก. รถดับเพลิงของราชการ
ข. รถพยาบาลของราชการ
ค. รถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมตำรวจให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 23 คำถาม ในการบรรทุกผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร
ข. บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้ไม่เกิน 3 เมตร
ค. บรรทุกยื่นพ้นต้วรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร
ง. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร
 
ข้อ 24 คำถาม เครื่องหมาย บนผิวทางจราจร หมายความว่า ?
 
ก. ปากทางเข้าออกอาคาร
ข. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยงนี้
ค. ห้ามแซงภายในกรอบเส้นทแยงนี้
ง. ห้ามรถทุกชนิดขับผ่านกรอบเส้นทแยงนี้
 
ข้อ 25 คำถาม ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) เมื่อใด ?
 
ก. ในเวลาที่ฝนตกหนักไม่สามารถมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. เวลาที่มีเหตุฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 26 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่ขับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขา จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ปลดเกียร์ว่าง
ข. ใช้เบรกตลอดเวลา
ค. ดับเครื่องยนต์
ง. ใช้เกียร์ต่ำ
 
ข้อ 27 คำถาม ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือจัดข่องเดินรถทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ต้องขับรถในช่องเดินรถขวาสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจำทาง
ข. ต้องขับรถอยู่ในช่องทางที่ให้ขับตรงไป
ค. ต้องขับรถนช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใหล้กับช่องเดินรถประจำทาง
ง. ต้องขับรถชิดด้านซ้ายสุด
 
ข้อ 28 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ขับผ่านไฟโดยทันที
ข. ปลดเกียร์ว่างและเหยียบเบรกเล็กน้อย
ค. ลอความเร็วและใช้เกียร์ต่ำ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 29 คำถาม เครื่องหมาย ที่ขอบทาง หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามหยุดรถ
ค. ห้ามหยุดรับ - ส่งชั่วขณะ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 30 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ห้ามแซงในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
ข. ห้ามกลับรถที่ทางร่วมทางแยก
ค. ห้ามจอดบริเวณทางม้าลาย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 31 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่มีอาการง่วนนอน
ข. แซงทางด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ค. ขับรถแข่งบนท้องถนนดดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 32 คำถาม เมื่อใดผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทางแยกที่เป็นทางเอกตัดกันพร้อมกัน แลไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้านไหนของตนขับผ่านไปก่อน ?
 
ก. ด้านซ้าย
ข. ด้านขวา
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ด้านตรงข้าม
 
ข้อ 33 คำถาม รถชนิดใดหามนำมาใช้ในทาง ?
 
ก. รถที่โคมไฟหยุดที่ติดท้ายรถชำรุด
ข. รถที่มีทั้งเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล เอ
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รถแทรกเตอร์ที่มีล้อสัมผัสกับผิวถนนเป็นยาง
 
ข้อ 34 คำถาม ข้อห้ามในการขับรถจักรยานยนต์ ?
 
ก. ในขณะหย่อนความสามารถหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
ข. ในลักษณะกีดขวางทางจราจร
ค. บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 35 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่จอดรถ ?
 
ก. บริเวณหน้าโรงเรียน
ข. ทางด้านขวาของทางเดินรถในถนนที่ขับรถสวนทางกันได้
ค. บริเวณทางลาดชัน
ง. บริเวณหน้าสถานีตำรวจ
 
ข้อ 36 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่รถตามหลัรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่ำกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 50 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 37 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและระวังเครื่องกั้น
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและสังเกตดูรถไฟทั้งด้านซ้ายและขวา
ค. ให้ผู้ขับขี่ระวังถ้ามีรถไฟกำลังผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไอย่างน้อย 5 เมตร
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 
ข้อ 38 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. แซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง
ค. แซงรถบริเวณหน้าโรงพยาบาล
ง. แซงรถในบริเวณที่มีน้ำท่วม
 
ข้อ 39 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย แสดงว่า ?
 
ก. เป็นทางโค้งซ้าย
ข. เป็นป้ายบังคับให้เลี้ยวขวา
ค. เป็นป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 40 คำถาม เมื่อเห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ศัญญาณแสงวับวาบหรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ต้องหยุดรถ หรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย แต่ห้ามหยุดหรือจอดในทางร่วมทางแยก
ข. กรณีที่มีช่องเดินรถประทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถต้องหยุดหรือจอดรถให้อยู๋ชิดช่องเดินรถประจำทาง
ค. ต้องหยุดรถชิดซ้าย แม้อยุ่ในทางร่วมทางแยก
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 41 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ข. ห้ามรถทุกชนิดเข้าในบริเวณนี้
ค. ให้รถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ง. ห้ามรถจักรยานยนต์จอด
 
ข้อ 42 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
ข. ให้เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อต้องการขับรถตรงไปเพื่อผ่านทางร่วมทางแยก
ค. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะหยุดรถให้ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถเสมอไหล่
 
ข้อ 43 คำถาม เจ้าของรถที่ไม่เสียภาษีประจำปีตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522 ภายในเวลาที่กำหนดจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ?
 
ก. 10
ข. 20
ค. 30
ง. 1
 
ข้อ 44 คำถาม รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถจะต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ในเวลากลางวันติดธงสีแดงรูปสี่เลี่ยมผืนผ้ากว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม.
ข. ในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียงพอต้องไฟสัญญารแสงสีแดงที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ค. จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งขอที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล หรือปลิวไปจากรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 45 คำถาม รถทุกชนิดจะใช้เสียงสัญญาณดังต่อไปนี้ไม่ได้ ?
 
ก. เสียงนกหวีด
ข. เสียงแตกพร่า
ค. เสียงหลายเสียง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 46 คำถาม ในกรณีที่บุคคลสัญชาติไทย ประสงค์จะขอจดทะเบียนรถให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนในท้องที่ใด ?
 
ก. ที่ตนมีภูมิลำเนา
ข. ที่มีการซึ้อขายรถ
ค. ที่ใดก็ได้
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 47 คำถาม กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอใขแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันทราบเหตุ ?
 
ก. 7 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. เมื่อใดก็ได้
 
ข้อ 48 คำถาม เมื่อพนักงานจราจรยืนและยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้นผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านไหนของพนักงานจราจรต้องหยุดรถ ?
 
ก. หลัง
ข. หน้า
ค. ข้างและหลัง
ง. หน้าและหลัง
 
ข้อ 49 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบสัญญาณไปกะพริบสีแดงควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ห้ามขับรถเข้าไปในช่องทางข้างหน้า
ข. หยุดรถและขับผ่านไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่กีดขวางการจราจร
ค. ขับรถผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ง. ลดความเร็วของรถลงเมื่อปลอดภัยให้ขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
 
ข้อ 50 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. เขตอันตราย
ข. ห้ามผ่าน
ค. ห้ามหยุดรถ
ง. มีทางร่วมทางแยกข้างหน้า