แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม กรณีใดห้ามมิให้ผู้ขับขี่แซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นแม้จะไม่มีเครื่อหมายห้ามแซงก็ตาม ?
 
ก. ขึ้นทางชัน
ข. ขึ้นสะพมน
ค. อยู่ในทางโค้ง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 2 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลง
ข. หยุดรถและออกรถทันทีที่รถฉุกเฉินขับผ่านไป
ค. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
ง. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
 
ข้อ 3 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบไปกระพริบสีเหลืองต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. หยุดรถและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ข. ขับรถผ่านไปได้ทันที
ค. ลดความเร็วรถลงและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 4 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้ากำลังก่อสร้าง
ข. ทางข้างหน้าสะพานชำรุด
ค. ทางข้างหน้ามีน้ำท่วม
ง. ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยงให้ขับรถไปทางด้านขวา
 
ข้อ 5 คำถาม ทางเดินรถทางเอก ได้แก่ ?
 
ก. ทางเดินรถ
ข. ทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ค. ทางเดินรถที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ง. ทางเดินรถที่อธิบดีได้ประกาศและให้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
 
ข้อ 6 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่มีอาการง่วนนอน
ข. แซงทางด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ค. ขับรถแข่งบนท้องถนนดดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 7 คำถาม ผู้จะต้องสวมหมวกที่จัดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย ในขณะขับขี่รถจักรยายนต์ ได้แก่ ?
 
ก. ผู้ขับขี่รถยานยนต์และคนโดยสาร
ข. คนโดยสารรถจักรยานยนต์
ค. ภกษู สามเณร นักพรต นักบวช
ง. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และคนโดยสารตาม ข้อ ค
 
ข้อ 8 คำถาม "เขตปลอดภัย" หมายความว่า ?
 
ก. พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
ข. พื้นที่ที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้ผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยขับต่อไปได้
ค. เขตที่คนเดินเท้าสามารถข้ามทางได้ดดยไม่ต้องหยุดรอรถ
ง. เขตที่ผู้ขับขี่สามารถนำรถผ่านเข้าไปได้
 
ข้อ 9 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย ท่านต้อง....... ?
 
ก. หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถในทางเอกหรือไม่
ข. หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถฝั่งตรงข้ามอยู่ในทางร่วมทางแยกหรือไม่
ค. ลดความเร็วลงแล้วผ่านไปเลย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 10 คำถาม ผู้ขับขี่เมื่อจะเลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายจะต้องให้สัญญาณมือและแขนอย่างไร ?
 
ก. ยื่นแขนซ้ายตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่
ข. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือ
ค. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และงอข้อมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง
ง. โบกมือขวาขึ้นลงหลายครั้ง
 
ข้อ 11 คำถาม ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง(รถเสีย)ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัอข้องแบะมาแก้ไขภายหลัง
ข. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัดข้องและนำรถมายกทันที
ค. จอดรถทิ้งไว้และเรียกช่างมาแก้ไขทันที
ง. จอดรถให้พ้นทางเดินรถและให้สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน สีขาวหรือสีแดง ที่ติดอยูด้านหน้าและท้ายของรถทั้งซ้ายและขวา(ไฟฉุกเฉิน)
 
ข้อ 12 คำถาม ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ความจุขอกระบอกสูบขนาดไม่เกิน 90 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุ ?
 
ก. ไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
ค. ย่สิบปีบริบรูณ์
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 13 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย ท่านควรจะ ?
 
ก. เร่งคววามเร็วแล้วรีบผ่านไป
ข. ชะลอความเร็ว และระวังคนข้ามถนน
ค. ระวังคนเดินข้างทาง
ง. ให้คนข้ามถนนระวังรถ
 
ข้อ 14 คำถาม ในกรณีที่บุคคลสัญชาติไทย ประสงค์จะขอจดทะเบียนรถให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนในท้องที่ใด ?
 
ก. ที่ตนมีภูมิลำเนา
ข. ที่มีการซึ้อขายรถ
ค. ที่ใดก็ได้
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 15 คำถาม บริเวรใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. บนสะพาน
ข. ช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ค. ในขณะที่มีรถอื่นตามมาที่ระยะ 150 เมตร
ง. 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
 
ข้อ 16 คำถาม กรณีที่ไม่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดไว้ว่าให้แซงได้ ก้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นในขณะที่รถนั้น ?
 
ก. ขึ้นทางชัน
ข. ขึ้นสะพาน
ค. อยู่ในทางโค้ง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 17 คำถาม รถต่อไปนี้ข้อใดห้ามนำมาใช้ในทาง ?
 
ก. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 75 เดซิเบล เอ
ข. รถแทรกเตร์ที่มีล้อสัมผัสกับผิวถนนเป็นยาง
ค. รถที่มีไหส่องแสงสว่างดานห้าไม่สามารถใช้งานได้
ง. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
 
ข้อ 18 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ตรวจจับความเร็ว
ข. ด่านชั่งน้ำหนัก
ค. ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า50 ตัน
ง. ห้ามขับรถด้วยความเร็วเกินกว่า 50 กม.ต่อชั่วโมง
 
ข้อ 19 คำถาม เครื่องหมาย ที่ขอบทาง หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามหยุดรถ
ค. ห้ามหยุดรับ - ส่งชั่วขณะ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 20 คำถาม ผู้จะขอรับใบออนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 5 ปี
 
ข้อ 21 คำถาม ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง(รถเสีย)ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัอข้องแบะมาแก้ไขภายหลัง
ข. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัดข้องและนำรถมายกทันที
ค. จอดรถทิ้งไว้และเรียกช่างมาแก้ไขทันที
ง. จอดรถให้พ้นทางเดินรถและให้สัญญาณไฟกระพริบ (ไฟฉุกเฉิน)
 
ข้อ 22 คำถาม บริเวณใดกลับรถได้ ?
 
ก. บริเวณทางร่วมทางแยก
ข. บริเวณที่มีเส้นแบ่งช่องทางจราจรเป็นเส้นประ
ค. บนสะพาน
ง. ทางมาลาย
 
ข้อ 23 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ข. ชะลอความเร็วของรถ
ค. หยุดและออกรถทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 24 คำถาม รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถจะต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ในเวลากลางวันติดธงสีแดงรูปสี่เลี่ยมผืนผ้ากว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม.
ข. ในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียงพอต้องไฟสัญญารแสงสีแดงที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ค. จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งขอที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล หรือปลิวไปจากรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 25 คำถาม ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารชนิดใด ?
 
ก. สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ข. สำเนาใบอนุญาตขับรถ
ค. ใบเสร็จชำระค่าภาษีประจำปี
ง. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ข้อ 26 คำถาม เครื่องหมาย เตือนให้ทราบว่าข้างหน้ามี ?
 
ก. ทางข้าทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกันทาง
ข. ทางม้าลาย
ค. ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกันทาง
ง. สะพานไม้
 
ข้อ 27 คำถาม ข้อใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. ในขณะที่มีรถขับตามมาในระยะ 150 เมตร
ข. บริเวณช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ค. 150 เมตร จากทางราบเชิงสะพาน
ง. บริเวณทางร่วมทางแยก
 
ข้อ 28 คำถาม เส้น หมายความว่า ?
 
ก. ให้ขับคร่อมเส้นได้ แต่ห้ามแซง
ข. ห้ามเปลี่ยนช่องจราจรา
ค. ห้ามขับคร่อมเส้น แต่แซงได้
ง. ให้ลอความเร็วลง
 
ข้อ 29 คำถาม คำกล่าวที่ว่า "ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าจะทำได้" ใช้กับกรณีขับรถจ ?
 
ก. จักรยานยนต์
ข. รถที่มีความเร็วช้า
ค. รถโดยสารประจำทาง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 30 คำถาม เครื่องหมาย บนผิวทางจราจร หมายความว่า ?
 
ก. ปากทางเข้าออกอาคาร
ข. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยงนี้
ค. ห้ามแซงภายในกรอบเส้นทแยงนี้
ง. ห้ามรถทุกชนิดขับผ่านกรอบเส้นทแยงนี้
 
ข้อ 31 คำถาม สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถ้าติดตั้งอยู่ที่ทางร่วมทางแยกใด ผู้ขับขี่มาทางด้านนั้นจะต้อง ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้วจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถ
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถไปโดยรวดเร็ว
 
ข้อ 32 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามผู้ขับขี่ขับรถตรงไปข้างหน้า
 
ข้อ 33 คำถาม ในขณะขับรถผู้ขับขี่จะต้องมีเอกสารชนิดใด ?
 
ก. ใบอนุญาตขับขี่
ข. สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ค. สำเนาใบเสร็จชำระภาษีประจำปี
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 34 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ห้ามแซงในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
ข. ห้ามกลับรถที่ทางร่วมทางแยก
ค. ห้ามจอดบริเวณทางม้าลาย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 35 คำถาม เส้นนี้หมายความว่า ?
 
ก. แซงได้
ข. ทางแคบข้างหน้า
ค. รถในทิศทางตรงข้ามแซงได้
ง. ห้าขับคร่อมเส้นหรือเปลี่ยนช่องจราจร
 
ข้อ 36 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ขับผ่านไฟโดยทันที
ข. ปลดเกียร์ว่างและเหยียบเบรกเล็กน้อย
ค. ลอความเร็วและใช้เกียร์ต่ำ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 37 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. แซงด้านซ้านในกรณีที่มีช่องการจราจรตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป
ค. ระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางข้าม
ง. บริเวรที่มีช่องแบ่งการจราจรเป็นเส้นประ
 
ข้อ 38 คำถาม กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอใขแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันทราบเหตุ ?
 
ก. 7 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. เมื่อใดก็ได้
 
ข้อ 39 คำถาม ก่อนจะหยุดรถหรือจอดรถ ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 40 คำถาม การให้สัญญาณมือหรือสัญญาณไปของผู้ขับขี่ จะต้องให้ผู้ขับขี่รถอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 41 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลง
ข. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ค. หยุดและออกรถทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 42 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางแคบ
ข. ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ค. ท่อระบายน้ำ
ง. สะพานแคบ
 
ข้อ 43 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ขับรถให้ช้าลงและระวังถนนลืน
ข. ให้หยุดรถโดยทันที
ค. ให้ขับรถไปในทางคดเคี้ยวด้วยความระมัดระวัง
ง. ระวังรถแซงผ่านขึ้นหน้า
 
ข้อ 44 คำถาม รถทุกชนิดจะใช้เสียงสัญญาณดังต่อไปนี้ไม่ได้ ?
 
ก. เสียงนกหวีด
ข. เสียงแตกพร่า
ค. เสียงหลายเสียง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 45 คำถาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสอครั้งติดกันให้ผู้ขับขี่ ?
 
ก. หยุดรถ
ข. ขับรถผ่านไปได้
ค. เตรียมตัวหยุด
ง. ให้เพิ่มความระมัดระวัง
 
ข้อ 46 คำถาม "ที่คับขัน" หมายความว่า ?
 
ก. ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ข. ทางที่มีสิ่งกีดขวาง
ค. ทางที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตรายแก่รถหรือคนได้ง่าย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 47 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย "เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด" ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. เลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที
ข. หยุดรอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไปเขียวจึงเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้
ค. หยุดรอให้คนข้ามถนนและรถที่มาจากทางขวามือผ่านไปก่อนและโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. ลดความเร็วของรถลงและเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที
 
ข้อ 48 คำถาม กรณีต่อไปนี้ ผู้ขับขี่สามารถกลับรถได้ คือ ?
 
ก. ทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวา
ข. ทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ายเลี้ยวซ้าย
ค. ระยะ 150 เมตรจากทางราบเชิงสะพาน
ง. บริเวณบนสะพาน
 
ข้อ 49 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้าเป็นทางตัน
ข. เขตโรงเรียนระววังเด็ก
ค. แสดงตำแหน่งทางข้าม
ง. ทางข้างหน้ามีสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนน
 
ข้อ 50 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ข. ห้ามรถทุกชนิดเข้าในบริเวณนี้
ค. ให้รถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ง. ห้ามรถจักรยานยนต์จอด