แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถในขณะขับรถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใด ?
 
ก. ขณะฝนตก
ข. ขณะขอทางกรณีฉุกเฉิน
ค. ขณะที่มีหมอกลงหนาทึบและไม่สามารถมองเห็นทางได้ในระยะ 150 เมตร
ง. ขณะที่ต้องการจะเลี้ยวขวา
 
ข้อ 2 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถเมื่อใด ?
 
ก. เวลามีเตฉุกเฉิน
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. ในเลาที่ไม่สามารถมองเห็นคน รถ และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 3 คำถาม สภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย ได้แก่ ?
 
ก. รถที่เสียงเครื่องยนต์ดังเกินกำหนด
ข. รถที่มีควันไดเสียเกินกำหนด
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข.
 
ข้อ 4 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วดม
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 5 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยง
ข. ทางข้างหน้าช่องทางจราจรลดลง
ค. ทางข้างหน้าคดเคี้ยว
ง. ทางข้างหน้าเป็นสะพาน
 
ข้อ 6 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่จอดรถ ?
 
ก. บริเวณหน้าโรงเรียน
ข. ทางด้านขวาของทางเดินรถในถนนที่ขับรถสวนทางกันได้
ค. บริเวณทางลาดชัน
ง. บริเวณหน้าสถานีตำรวจ
 
ข้อ 7 คำถาม กรณีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ชั่วคราวโดยออกใบรับแทน (ใบสั่ง) ให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ ?
 
ก. ตลอดไป
ข. ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ไม่เกิน 7 วัน
ค. ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ไม่ต่ำกว่า 7 วัน
ง. ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ 30 วัน
 
ข้อ 8 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถขณะขับรถเพื่อให้แสงสว่าง เมื่อใด ?
 
ก. เมื่อฝนตกหนัก
ข. เมื่อเข้าอุโมงค์มืด
ค. เมื่อหมอกลงหนาทึบ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 9 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรชั่วโมง
 
ข้อ 10 คำถาม รถชนิดใดห้ามนำมาใช้ในทางเดินรถ ?
 
ก. รถที่โคมไฟหยุดชำรุ
ข. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล เอ
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รพแรกเตอร์ที่มีล้อสัมผัสกับผิวถนนเป็นยาง
 
ข้อ 11 คำถาม การโอนรถที่จดทะเบียนตามพราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ผูโอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันโอน ?
 
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
 
ข้อ 12 คำถาม "ที่คับขัน" หมายความว่า ?
 
ก. ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ข. ทางที่มีสิ่งกีดขวาง
ค. ทางที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตรายแก่รถหรือคนได้ง่าย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 13 คำถาม บทกำหนดโทษของผู้ที่ทำลายททำให้เสียหาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย ขีดเขียน หรือทำห้ไร้ประโยชน์ ซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร คือ ?
 
ก. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000.- บาท หรือทั้งจำและทั้งปรับ
ข. มีดทษปรับไม่เกิน 1,000.- บาท
ค. มีดทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 
ข้อ 14 คำถาม ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง(รถเสีย)ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัอข้องแบะมาแก้ไขภายหลัง
ข. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัดข้องและนำรถมายกทันที
ค. จอดรถทิ้งไว้และเรียกช่างมาแก้ไขทันที
ง. จอดรถให้พ้นทางเดินรถและให้สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน สีขาวหรือสีแดง ที่ติดอยูด้านหน้าและท้ายของรถทั้งซ้ายและขวา(ไฟฉุกเฉิน)
 
ข้อ 15 คำถาม ถ้าท่านขับรถด้วยความเร็ว 80 ก.ม./ชั่วโมง แล้วเห็นเครื่องหมาย ท่านต้องปฏิบัติ ?
 
ก. ขับรถต่อไปโดยไม่สนใจ
ข. ลดความเร็วของรถให้ไม่เกิน 50 ก.ม./ชั่วโมง
ค. ขับรถไม่ต่ำกว่า 50 ก.ม./ชั่วโมง
ง. ถึงเขตชุมชน
 
ข้อ 16 คำถาม กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอใขแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันทราบเหตุ ?
 
ก. 7 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. เมื่อใดก็ได้
 
ข้อ 17 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ข. ชะลอความเร็วของรถ
ค. หยุดและออกรถทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 18 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่จอดรถ ?
 
ก. 3 เมตร จากท่อดับเพลิง
ข. 3 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
ค. 3 เมตร จากทางรถไฟผ่าน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 19 คำถาม ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ความจุขอกระบอกสูบขนาดไม่เกิน 90 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุ ?
 
ก. ไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
ค. ย่สิบปีบริบรูณ์
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 20 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้รถสวนทางกันได้
ข. ขึ้นเนิน
ค. ให้รถเดินทางเดียว
ง. เดินรถได้ช่องเดียว
 
ข้อ 21 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย แสดงว่า ?
 
ก. เป็นทางโค้งซ้าย
ข. เป็นป้ายบังคับให้เลี้ยวขวา
ค. เป็นป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 22 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. เขตอันตราย
ข. ห้ามผ่าน
ค. ห้ามหยุดรถ
ง. มีทางร่วมทางแยกข้างหน้า
 
ข้อ 23 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
ข. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวต้องให้สัญญาณก่อนที่จะเลี่ยวอย่างน้อย 60 เมตร
ค. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 24 คำถาม คำกล่าวที่ว่า "ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าจะทำได้" ใช้กับกรณีขับรถจ ?
 
ก. จักรยานยนต์
ข. รถที่มีความเร็วช้า
ค. รถโดยสารประจำทาง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 25 คำถาม ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือคัวนจนไม่อาจเห็นทางหน้าได้ในระยะ ?
 
ก. 10 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 26 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย ท่านควรจะ ?
 
ก. เร่งคววามเร็วแล้วรีบผ่านไป
ข. ชะลอความเร็ว และระวังคนข้ามถนน
ค. ระวังคนเดินข้างทาง
ง. ให้คนข้ามถนนระวังรถ
 
ข้อ 27 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางแคบ
ข. ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ค. ท่อระบายน้ำ
ง. สะพานแคบ
 
ข้อ 28 คำถาม ก่อนจะหยุดรถหรือจอดรถ ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 29 คำถาม เมื่อใดผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทางแยกที่เป็นทางเอกตัดกันพร้อมกัน แลไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้านไหนของตนขับผ่านไปก่อน ?
 
ก. ด้านซ้าย
ข. ด้านขวา
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ด้านตรงข้าม
 
ข้อ 30 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ขับรถให้ช้าลงและระวังถนนลืน
ข. ให้หยุดรถโดยทันที
ค. ให้ขับรถไปในทางคดเคี้ยวด้วยความระมัดระวัง
ง. ระวังรถแซงผ่านขึ้นหน้า
 
ข้อ 31 คำถาม ข้อห้ามในการขับรถจักรยานยนต์ ?
 
ก. ในขณะหย่อนความสามารถหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
ข. ในลักษณะกีดขวางทางจราจร
ค. บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 32 คำถาม เจ้าของรถที่ไม่เสียภาษีประจำปีตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522 ภายในเวลาที่กำหนดจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ?
 
ก. 10
ข. 20
ค. 30
ง. 1
 
ข้อ 33 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. หยุดรถแบะรอให้รถที่ขับสวนทางขับผ่านมาก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง
ค. ชะลอความเร็วรถและระวังรถที่ขับสวนทางมา
ง. ห้ามขับรถเข้าไปในทางข้างหน้า
 
ข้อ 34 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย เว้นแต่กรณี ?
 
ก. ทางเดินรถในทางเดียวกันที่แบ่งช่องทางไว้ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป
ข. รถที่จะถูกแซงกำลังจะเลี้ยวซ้าย
ค. รถที่จะถูกแซงกำลังจะเลี้ยวขวา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค
 
ข้อ 35 คำถาม เมื่อเห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ศัญญาณแสงวับวาบหรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ต้องหยุดรถ หรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย แต่ห้ามหยุดหรือจอดในทางร่วมทางแยก
ข. กรณีที่มีช่องเดินรถประทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถต้องหยุดหรือจอดรถให้อยู๋ชิดช่องเดินรถประจำทาง
ค. ต้องหยุดรถชิดซ้าย แม้อยุ่ในทางร่วมทางแยก
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 36 คำถาม ในกรณีที่บุคคลสัญชาติไทย ประสงค์จะขอจดทะเบียนรถให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนในท้องที่ใด ?
 
ก. ที่ตนมีภูมิลำเนา
ข. ที่มีการซึ้อขายรถ
ค. ที่ใดก็ได้
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 37 คำถาม ในการขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและห้ามไม่ให้ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถเว้นแต่ ?
 
ก. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
ข. ทางเดินรถนั้น เจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
ค. ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 38 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย ท่านต้อง....... ?
 
ก. หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถในทางเอกหรือไม่
ข. หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถฝั่งตรงข้ามอยู่ในทางร่วมทางแยกหรือไม่
ค. ลดความเร็วลงแล้วผ่านไปเลย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 39 คำถาม บริเวณใดกลับรถได้ ?
 
ก. บริเวณทางร่วมทางแยก
ข. บริเวณที่มีเส้นแบ่งช่องทางจราจรเป็นเส้นประ
ค. บนสะพาน
ง. ทางมาลาย
 
ข้อ 40 คำถาม สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน ถ้าติดตั้งอยู่ ณ ที่ใดให้ผู้ขับขี่รถ ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้วจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถ
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถไปโดยรวดเร็ว
 
ข้อ 41 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้ากำลังก่อสร้าง
ข. ทางข้างหน้าสะพานชำรุด
ค. ทางข้างหน้ามีน้ำท่วม
ง. ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยงให้ขับรถไปทางด้านขวา
 
ข้อ 42 คำถาม เมื่อใดที่ผู้ขับรถไม่ควรขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่เป็นไข้หวัดอย่างรุนแรง
ข. ภายหลังจากดื่มสุราหรือของมึนเมาทันที
ค. ภายหลังจากรับประทานยาแก้ท้องเสีย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 43 คำถาม บริเวณใดห้ามกลับรถ ?
 
ก. เขตปลอดภัย
ข. บนสะพาน
ค. ทางร่วมทางแยก
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 44 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. แซงด้านซ้านในกรณีที่มีช่องการจราจรตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป
ค. ระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางข้าม
ง. บริเวรที่มีช่องแบ่งการจราจรเป็นเส้นประ
 
ข้อ 45 คำถาม กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอใขแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันทราบเหตุ ?
 
ก. 7 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. เมื่อใดก็ได้
 
ข้อ 46 คำถาม การให้สัญญาณของผู้ขับขี่ทำดได้โดยใช้ ?
 
ก. สัญญาณไฟ
ข. สัญญาณด้วยมือและแขน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. สัญญาณธง
 
ข้อ 47 คำถาม เส้นนี้หมายความว่า ?
 
ก. แซงได้
ข. ทางแคบข้างหน้า
ค. รถในทิศทางตรงข้ามแซงได้
ง. ห้าขับคร่อมเส้นหรือเปลี่ยนช่องจราจร
 
ข้อ 48 คำถาม เครื่องหมาย เตือนให้ทราบว่าข้างหน้ามี ?
 
ก. ทางข้าทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกันทาง
ข. ทางม้าลาย
ค. ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกันทาง
ง. สะพานไม้
 
ข้อ 49 คำถาม เครื่องหมาย ที่ขอบทาง หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามหยุดรถ
ค. ห้ามหยุดรับ - ส่งชั่วขณะ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 50 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่มีอาการง่วนนอน
ข. แซงทางด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ค. ขับรถแข่งบนท้องถนนดดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. ถูกทุกข้อ