แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม เส้น หมายความว่า ?
 
ก. ให้ขับคร่อมเส้นได้ แต่ห้ามแซง
ข. ห้ามเปลี่ยนช่องจราจรา
ค. ห้ามขับคร่อมเส้น แต่แซงได้
ง. ให้ลอความเร็วลง
 
ข้อ 2 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่จอดรถ ?
 
ก. 15 เมตร จากท่อดับเพลิง
ข. 15 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ค. 15 เมตร จากทางรถไฟผ่าน
ง. 15 เมตร จากทางม้าลายหรือทางข้าม
 
ข้อ 3 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถในขณะขับรถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใด ?
 
ก. ขณะฝนตก
ข. ขณะขอทางกรณีฉุกเฉิน
ค. ขณะที่มีหมอกลงหนาทึบและไม่สามารถมองเห็นทางได้ในระยะ 150 เมตร
ง. ขณะที่ต้องการจะเลี้ยวขวา
 
ข้อ 4 คำถาม ทางเดินรถทางเอก ได้แก่ ?
 
ก. ทางเดินรถ
ข. ทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ค. ทางเดินรถที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ง. ทางเดินรถที่อธิบดีได้ประกาศและให้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
 
ข้อ 5 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางแคบ
ข. ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ค. ท่อระบายน้ำ
ง. สะพานแคบ
 
ข้อ 6 คำถาม ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ความจุขอกระบอกสูบขนาดไม่เกิน 90 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุ ?
 
ก. ไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
ค. ย่สิบปีบริบรูณ์
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 7 คำถาม การให้สัญญาณของผู้ขับขี่ทำดได้โดยใช้ ?
 
ก. สัญญาณไฟ
ข. สัญญาณด้วยมือและแขน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. สัญญาณธง
 
ข้อ 8 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์เข้า
ข. ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าได้
ค. ห้ามรถจักรยานเข้า
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 9 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. เลี้ยวขวาได้อย่างเดียวเท่านั้น
ข. เลี้ยวขวาหรือตรงไปก็ได้
ค. ห้ามเลี้ยวขวา
ง. ทางโค้งข้างหน้า
 
ข้อ 10 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
ข. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวต้องให้สัญญาณก่อนที่จะเลี่ยวอย่างน้อย 60 เมตร
ค. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 11 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามผู้ขับขี่ขับรถตรงไปข้างหน้า
 
ข้อ 12 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่รถตามหลัรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่ำกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 50 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 13 คำถาม เมื่อผู้ขับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขา จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ปลดเกียร์ว่าง
ข. ใช้เบรกตลอดเวลา
ค. ดับเครื่องยนต์
ง. ใช้เกียร์ต่ำ
 
ข้อ 14 คำถาม ในการบรรทุกผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร
ข. บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้ไม่เกิน 3 เมตร
ค. บรรทุกยื่นพ้นต้วรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร
ง. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร
 
ข้อ 15 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. หยุดรถแบะรอให้รถที่ขับสวนทางขับผ่านมาก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง
ค. ชะลอความเร็วรถและระวังรถที่ขับสวนทางมา
ง. ห้ามขับรถเข้าไปในทางข้างหน้า
 
ข้อ 16 คำถาม บริเวรใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. บนสะพาน
ข. ช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ค. ในขณะที่มีรถอื่นตามมาที่ระยะ 150 เมตร
ง. 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
 
ข้อ 17 คำถาม ข้อใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. บริเวณทางร่วมทางแยก
ข. บริเวณช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ค. 150 เมตร จากทางราบเชิงสะพาน
ง. ในขณะที่มีรถอื่นขับตามหรือสวนทางมาที่ระยะ 150 เมตร
 
ข้อ 18 คำถาม ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือคัวนจนไม่อาจเห็นทางหน้าได้ในระยะ ?
 
ก. 10 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 19 คำถาม การลากจูงรถข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ลากหรือจูงรถมากกว่า 1 คัน
ข. ใช้สายพ่วงที่มีความยาวจากส่วนท้ายสุดของรถที่ลากไปยังส่วนหน้าของรถที่ถูกลาก ไม่น้อยกว่า 3 เมตร และไม่เกิน 10 เมตร
ค. ใช้วิธียกหน้ารถหรือท้ายรถที่ถูกลากหรือจูงในกรณีที่รถที่ถูกลากหรือจูงไม่สามารถใช้พวงมาลัยรถหรือห้ามล้อได้
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 20 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรชั่วโมง
 
ข้อ 21 คำถาม เมื่อใดที่ผู้ขับรถไม่ควรขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่เป็นไข้หวัดอย่างรุนแรง
ข. ภายหลังจากดื่มสุราหรือของมึนเมาทันที
ค. ภายหลังจากรับประทานยาแก้ท้องเสีย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 22 คำถาม "รถฉุกเฉินตามพระราชยัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522" คือ ?
 
ก. รถดับเพลิงของราชการ
ข. รถพยาบาลของราชการ
ค. รถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมตำรวจให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 23 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามเข้าไปในทางข้างหน้า
ข. หยุดให้รถทางอื่นขับผ่านไปก่อน
ค. ทางข้างหน้าให้รถเดินทางเดียว
ง. ห้ามจอดรถ
 
ข้อ 24 คำถาม ในกรณีที่บุคคลสัญชาติไทย ประสงค์จะขอจดทะเบียนรถให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนในท้องที่ใด ?
 
ก. ที่ตนมีภูมิลำเนา
ข. ที่มีการซึ้อขายรถ
ค. ที่ใดก็ได้
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 25 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ขับผ่านไฟโดยทันที
ข. ปลดเกียร์ว่างและเหยียบเบรกเล็กน้อย
ค. ลอความเร็วและใช้เกียร์ต่ำ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 26 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถทังในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 27 คำถาม รถชนิดใดหามนำมาใช้ในทาง ?
 
ก. รถที่โคมไฟหยุดที่ติดท้ายรถชำรุด
ข. รถที่มีทั้งเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล เอ
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รถแทรกเตอร์ที่มีล้อสัมผัสกับผิวถนนเป็นยาง
 
ข้อ 28 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามเข้า
ข. ห้ามจอดรถ
ค. ห้ามหยุดรถ
ง. ให้จอดรถได้
 
ข้อ 29 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามจอดรถเว้นแต่หยุดรับ - ส่งชั่วขณะ
ค. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในหรอบเส้นทะแยงนี้
ง. ให้จอดรถได้
 
ข้อ 30 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบสัญญาณไปกะพริบสีแดงควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ห้ามขับรถเข้าไปในช่องทางข้างหน้า
ข. หยุดรถและขับผ่านไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่กีดขวางการจราจร
ค. ขับรถผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ง. ลดความเร็วของรถลงเมื่อปลอดภัยให้ขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
 
ข้อ 31 คำถาม สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถ้าติดตั้งอยู่ที่ทางร่วมทางแยกใด ผู้ขับขี่มาทางด้านนั้นจะต้อง ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้วจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถ
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถไปโดยรวดเร็ว
 
ข้อ 32 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. สะพานข้างหน้า
ข. ทางแคบข้างหน้า
ค. อุโมงค์ข้างหน้า
ง. ทางข้างหน้าเป็นทางคู่ขนาน
 
ข้อ 33 คำถาม จากรูป ถ้าทานขับรถ ก. ท่านต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ลดความเร็วแล้วไปได้เลย
ข. ลดความเร็วหรือหยุดเพื่อให้ รถ ข. ไปก่อน
ค. เร่งความเร็วไปโดยไม่สนใจรถ ข.
ง. ใช้เสียงแตรขอทางแล้วไปได้เลย
 
ข้อ 34 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ขับรถให้ช้าลงและระวังถนนลืน
ข. ให้หยุดรถโดยทันที
ค. ให้ขับรถไปในทางคดเคี้ยวด้วยความระมัดระวัง
ง. ระวังรถแซงผ่านขึ้นหน้า
 
ข้อ 35 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย แสดงว่า ?
 
ก. เป็นทางโค้งซ้าย
ข. เป็นป้ายบังคับให้เลี้ยวขวา
ค. เป็นป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 36 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถในกรณีใด ?
 
ก. ขับรถชิดด้านขวาของถนนในทางเดินรถทางเดียว
ข. ขับรถแข่งในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแล้ว
ค. ขับรถค่อมเส้นแบ่งช่องทางเดินรถในกรณีด้านซ้ายมือมีสิ่งกีดขวาง
ง. ขับรถภายหลังจากที่ดื่มสุราทันที
 
ข้อ 37 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. แซงด้านซ้านในกรณีที่มีช่องการจราจรตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป
ค. ระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางข้าม
ง. บริเวรที่มีช่องแบ่งการจราจรเป็นเส้นประ
 
ข้อ 38 คำถาม ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) เมื่อใด ?
 
ก. ในเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นคน รพ และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. เวลามีเหตุฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 39 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. แซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง
ค. แซงรถบริเวณหน้าโรงพยาบาล
ง. แซงรถในบริเวณที่มีน้ำท่วม
 
ข้อ 40 คำถาม คำกล่าวที่ว่า "ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าจะทำได้" ใช้กับกรณีขับรถ ?
 
ก. จักรยานยนต์
ข. รถที่มีความเร็วช้า
ค. รถโดยสารประจำทาง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 41 คำถาม ข้อใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. ในขณะที่มีรถขับตามมาในระยะ 150 เมตร
ข. บริเวณช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ค. 150 เมตร จากทางราบเชิงสะพาน
ง. บริเวณทางร่วมทางแยก
 
ข้อ 42 คำถาม ก่อนจะหยุดรถหรือจอดรถ ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 43 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ให้ขับรถชิดไปทางด้านซ้ายของสิ่งกีดขวาง
ค. ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งซ้าย
ง. ห้ามเลี้ยวซ้าย
 
ข้อ 44 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. บนสะพาน
ข. ในกรณีที่ทางเดินรรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
ค. 150 เมตร จากทางร่วมทางแยก
ง. แซงด้านซ้ายบนถนนที่มีการแบ่งช่องการจราจรตั้งแต่ 2 ช่องทาขึ้นไป
 
ข้อ 45 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่จอดรถ ?
 
ก. บริเวณหน้าโรงเรียน
ข. ทางด้านขวาของทางเดินรถในถนนที่ขับรถสวนทางกันได้
ค. บริเวณทางลาดชัน
ง. บริเวณหน้าสถานีตำรวจ
 
ข้อ 46 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรถจักรยานยนต์จอด
ข. ห้ามรถจักรยานยนต์เข้า
ค. ห้ามรถทุกชนิดเข้า
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 47 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยง
ข. ทางข้างหน้าช่องทางจราจรลดลง
ค. ทางข้างหน้าคดเคี้ยว
ง. ทางข้างหน้าเป็นสะพาน
 
ข้อ 48 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ล้ำกึ่งกลางชองทางเดินรถในกรณีที่ด้านซ้ายของทาเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
ข. ในขณะที่รถมีของบรรทุกอยู่จนไม่อาจเห็นทางด้านหลังและด้านข้าง
ค. ขับรถแข่งโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. เลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องทางเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 49 คำถาม กรณีใดห้ามมิให้ผู้ขับขี่แซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นแม้จะไม่มีเครื่อหมายห้ามแซงก็ตาม ?
 
ก. ขึ้นทางชัน
ข. ขึ้นสะพมน
ค. อยู่ในทางโค้ง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 50 คำถาม ข้อใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. บริเวณระหว่างช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ข. 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
ค. บริเวณทางร่วมทางแยก
ง. ในขณะที่มีรถอื่นตามมาที่ระยะ 150 เมตร