แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถกรณีต่อไปนี้ ?
 
ก. ในขณะเมาสุรา
ข. โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ค. ในลักษณะกีดขวางการจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 2 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. บนสะพาน
ข. ในกรณีที่ทางเดินรรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
ค. 150 เมตร จากทางร่วมทางแยก
ง. แซงด้านซ้ายบนถนนที่มีการแบ่งช่องการจราจรตั้งแต่ 2 ช่องทาขึ้นไป
 
ข้อ 3 คำถาม การลากจูงรถข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ใช้สายพ่วงที่มีความยาวจากส่วนท้ายสุดของรถที่ลากไปยังส่วนหน้าสุดของรถที่ถูกลากไม่น้อยกว่า 3 เมตร และไม่เกิน 10 เมตร
ข. ใช้วิธียกหน้าหรือท้ายรถที่ถูกลากหรือจูงติดกับรถที่ลากหรือยูงในกรณีที่ไม่สามารถใช้พวงมาลัยหรือห้ามล้อได้
ค. ลากหรือจูงรถเกินกว่า 1 คัน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 4 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. กรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
ข. ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
ค. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ง. ระยะ 150 เมตร ก่อนขึ้นสะพาน
 
ข้อ 5 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถทังในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 6 คำถาม เส้นนี้หมายความว่า ?
 
ก. แซงได้
ข. ทางแคบข้างหน้า
ค. รถในทิศทางตรงข้ามแซงได้
ง. ห้าขับคร่อมเส้นหรือเปลี่ยนช่องจราจร
 
ข้อ 7 คำถาม ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง(รถเสีย)ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัอข้องแบะมาแก้ไขภายหลัง
ข. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัดข้องและนำรถมายกทันที
ค. จอดรถทิ้งไว้และเรียกช่างมาแก้ไขทันที
ง. จอดรถให้พ้นทางเดินรถและให้สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน สีขาวหรือสีแดง ที่ติดอยูด้านหน้าและท้ายของรถทั้งซ้ายและขวา(ไฟฉุกเฉิน)
 
ข้อ 8 คำถาม เครื่องหมาย ที่ขอบทาง หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามหยุดรถ
ค. ห้ามหยุดรับ - ส่งชั่วขณะ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 9 คำถาม รถจักรยานยนต์จะต้องให้เสียงสัญญาณจราจรด้วยเสียงแตรและให้ได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 40 เมตร
ข. 50 เมตร
ค. 60 เมตร
ง. 90 เมตร
 
ข้อ 10 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ข้างหน้ามีทางแยกเลี้ยวขวา
ข. ให้จอดตามแนวลูกศร
ค. ดับเครื่องเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง
ง. ให้รถเดินทางเดียวไปทางขวา
 
ข้อ 11 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้ขับรถผ่านเข้าไปในทางข้างหน้าได้ทันที
ข. ให้หยุดรถหรือลดความเร็วเพื่อให้รถที่อยู่ในทางเอกหรือทางข้างหน้าขับผ่านไปก่อน
ค. ให้ขับผ่านทางด้านซ้าย
ง. ให้หยุดรถเพื่อให้ทางแก่รถคันที่ใหญ่กว่า
 
ข้อ 12 คำถาม ผู้จะขอรับใบออนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 5 ปี
 
ข้อ 13 คำถาม ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) ?
 
ก. เฉพาะเวลากลางคืน
ข. ขณะที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะเห็นคนหรือสิ่งกีดขางได้อย่างชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ค. เวลาใดก็ได้ตามที่ต้องการ
ง. เฉพาะเวลากลางคืนเมื่ออยู่นอกเขตชุมชน
 
ข้อ 14 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้จอดรถที่บริเวณป้ายเครื่องหมายได้
ข. ให้หยุดรถรับ-ส่งได้ชั่วขณะ
ค. ให้หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถอยู่ในทางเอกหรือทางร่วมทางแยกหรือไม่
ง. ให้ลอความเร็วของรถลงแล้วขับผ่านไปได้
 
ข้อ 15 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ล้ำกึ่งกลางชองทางเดินรถในกรณีที่ด้านซ้ายของทาเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
ข. ในขณะที่รถมีของบรรทุกอยู่จนไม่อาจเห็นทางด้านหลังและด้านข้าง
ค. ขับรถแข่งโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. เลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องทางเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 16 คำถาม เมื่อผู้ขับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขา จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ปลดเกียร์ว่าง
ข. ใช้เบรกตลอดเวลา
ค. ดับเครื่องยนต์
ง. ใช้เกียร์ต่ำ
 
ข้อ 17 คำถาม เส้น หมายความว่า ?
 
ก. ให้ขับคร่อมเส้นได้ แต่ห้ามแซง
ข. ห้ามเปลี่ยนช่องจราจรา
ค. ห้ามขับคร่อมเส้น แต่แซงได้
ง. ให้ลอความเร็วลง
 
ข้อ 18 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้าปิด
ข. ห้ามรถทุดชนิดเข้าไปในทางข้างหน้า
ค. รถจักรยานยนต์เข้าไปได้
ง. ห้ามแซง
 
ข้อ 19 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามเข้า
ข. ห้ามจอดรถ
ค. ห้ามหยุดรถ
ง. ให้จอดรถได้
 
ข้อ 20 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. เลี้ยวขวาได้อย่างเดียวเท่านั้น
ข. เลี้ยวขวาหรือตรงไปก็ได้
ค. ห้ามเลี้ยวขวา
ง. ทางโค้งข้างหน้า
 
ข้อ 21 คำถาม ถ้ามีสัญญาณจราจรไฟสีแดงพร้อมกับลูกศาสีเขียวให้เลี้ยว ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปตามทิศทางที่สูกศรชี้ โดจต้องให้สิทธิแก่บุคคลเหล่านี้ก่อน ?
 
ก. คนเดินเท้าในทางข้าม
ข. ผู้ขับขี่ที่มาทางขวา
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข.
 
ข้อ 22 คำถาม สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน ถ้าติดตั้งอยู่ ณ ที่ใดให้ผู้ขับขี่รถ ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้วจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถ
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถไปโดยรวดเร็ว
 
ข้อ 23 คำถาม ข้อใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. บริเวณทางร่วมทางแยก
ข. บริเวณช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ค. 150 เมตร จากทางราบเชิงสะพาน
ง. ในขณะที่มีรถอื่นขับตามหรือสวนทางมาที่ระยะ 150 เมตร
 
ข้อ 24 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถเมื่อใด ?
 
ก. เวลามีเตฉุกเฉิน
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. ในเลาที่ไม่สามารถมองเห็นคน รถ และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 25 คำถาม ผู้ที่ไม่ต้องสวมหมวกที่จักทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่รถ คือ ?
 
ก. ผู้ขับขี่รถยานยนต์และคนโดยสาร
ข. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานติดเครื่องยนต์
ค. ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือบัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 26 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่รถตามหลัรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่ำกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 50 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 27 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็สลงแลขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามผู้ขับขี่ขับรถตรงไปข้างหน้า
 
ข้อ 28 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามจอดรถเว้นแต่หยุดรับ - ส่งชั่วขณะ
ค. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในหรอบเส้นทะแยงนี้
ง. ให้จอดรถได้
 
ข้อ 29 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ขับรถให้ช้าลงและระวังถนนลืน
ข. ให้หยุดรถโดยทันที
ค. ให้ขับรถไปในทางคดเคี้ยวด้วยความระมัดระวัง
ง. ระวังรถแซงผ่านขึ้นหน้า
 
ข้อ 30 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่มีอาการง่วนนอน
ข. แซงทางด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ค. ขับรถแข่งบนท้องถนนดดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 31 คำถาม รถต่อไปนี้ข้อใดห้ามนำมาใช้ในทาง ?
 
ก. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 75 เดซิเบล เอ
ข. รถแทรกเตร์ที่มีล้อสัมผัสกับผิวถนนเป็นยาง
ค. รถที่มีไหส่องแสงสว่างดานห้าไม่สามารถใช้งานได้
ง. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
 
ข้อ 32 คำถาม ในการบรรทุกผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร
ข. บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้ไม่เกิน 3 เมตร
ค. บรรทุกยื่นพ้นต้วรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร
ง. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร
 
ข้อ 33 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางแคบ
ข. ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ค. ท่อระบายน้ำ
ง. สะพานแคบ
 
ข้อ 34 คำถาม สภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย ได้แก่ ?
 
ก. รถที่เสียงเครื่องยนต์ดังเกินกำหนด
ข. รถที่มีควันไดเสียเกินกำหนด
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข.
 
ข้อ 35 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลง
ข. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ค. หยุดและออกรถทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 36 คำถาม เมื่อใดผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทางแยกที่เป็นทางเอกตัดกันพร้อมกัน แลไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้านไหนของตนขับผ่านไปก่อน ?
 
ก. ด้านซ้าย
ข. ด้านขวา
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ด้านตรงข้าม
 
ข้อ 37 คำถาม เมื่อพนักงานจราจรยืนและยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้นผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านไหนของพนักงานจราจรต้องหยุดรถ ?
 
ก. หลัง
ข. หน้า
ค. ข้างและหลัง
ง. หน้าและหลัง
 
ข้อ 38 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถในขณะขับรถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใด ?
 
ก. ขณะฝนตก
ข. ขณะขอทางกรณีฉุกเฉิน
ค. ขณะที่มีหมอกลงหนาทึบและไม่สามารถมองเห็นทางได้ในระยะ 150 เมตร
ง. ขณะที่ต้องการจะเลี้ยวขวา
 
ข้อ 39 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรชั่วโมง
 
ข้อ 40 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่นำรถชนิดใดมาใช้บนทางเดินรถ ?
 
ก. รถที่ล้อไม่ใช้ยาง
ข. รถที่ไม่ได้แสดงแผ่นป้ายเสียภาษีประจำปี
ค. รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 41 คำถาม กรณีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ชั่วคราวโดยออกใบรับแทน (ใบสั่ง) ให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ ?
 
ก. ตลอดไป
ข. ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ไม่เกิน 7 วัน
ค. ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ไม่ต่ำกว่า 7 วัน
ง. ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ 30 วัน
 
ข้อ 42 คำถาม รถชนิดใดหามนำมาใช้ในทาง ?
 
ก. รถที่โคมไฟหยุดที่ติดท้ายรถชำรุด
ข. รถที่มีทั้งเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล เอ
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รถแทรกเตอร์ที่มีล้อสัมผัสกับผิวถนนเป็นยาง
 
ข้อ 43 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย แสดงว่า ?
 
ก. เป็นทางโค้งซ้าย
ข. เป็นป้ายบังคับให้เลี้ยวขวา
ค. เป็นป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 44 คำถาม ในขณะขับรถผู้ขับขี่จะต้องมีเอกสารชนิดใด ?
 
ก. ใบอนุญาตขับขี่
ข. สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ค. สำเนาใบเสร็จชำระภาษีประจำปี
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 45 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามแซง
ข. ห้ามวิ่งคู่
ค. ให้เร่งความเร็วแซงไปได้
ง. ห้ามเข้า
 
ข้อ 46 คำถาม ทางเดินรถทางเอก ได้แก่ ?
 
ก. ทางเดินรถ
ข. ทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ค. ทางเดินรถที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ง. ทางเดินรถที่อธิบดีได้ประกาศและให้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
 
ข้อ 47 คำถาม ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือคัวนจนไม่อาจเห็นทางหน้าได้ในระยะ ?
 
ก. 10 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 48 คำถาม กรณีใดห้ามมิให้ผู้ขับขี่แซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นแม้จะไม่มีเครื่อหมายห้ามแซงก็ตาม ?
 
ก. ขึ้นทางชัน
ข. ขึ้นสะพมน
ค. อยู่ในทางโค้ง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 49 คำถาม เมื่อใดที่ผู้ขับรถไม่ควรขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่เป็นไข้หวัดอย่างรุนแรง
ข. ภายหลังจากดื่มสุราหรือของมึนเมาทันที
ค. ภายหลังจากรับประทานยาแก้ท้องเสีย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 50 คำถาม จุดประสงค์ของป้ายเตือนบนทางหลว ?
 
ก. เตือนให้ทราบถึงสภาพทางข้างหน้า
ข. เตือนให้ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นข้างหน้า
ค. เตือนให้ผู้ขับรถใช้ความระมัดระวัง
ง. ถูกทุกข้อ