แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้าเป็นทางตัน
ข. เขตโรงเรียนระววังเด็ก
ค. แสดงตำแหน่งทางข้าม
ง. ทางข้างหน้ามีสะพานลอยสำหรับคนข้ามถนน
 
ข้อ 2 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและระวังเครื่องกั้น
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและสังเกตดูรถไฟทั้งด้านซ้ายและขวา
ค. ให้ผู้ขับขี่ระวังถ้ามีรถไฟกำลังผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไอย่างน้อย 5 เมตร
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 
ข้อ 3 คำถาม ในการบรรทุกผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร
ข. บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้ไม่เกิน 3 เมตร
ค. บรรทุกยื่นพ้นต้วรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร
ง. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร
 
ข้อ 4 คำถาม กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอใขแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันทราบเหตุ ?
 
ก. 7 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. เมื่อใดก็ได้
 
ข้อ 5 คำถาม รถต่อไปนี้ข้อใดห้ามนำมาใช้ในทางเดินรถ ?
 
ก. รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่มีไว้เพื่อขายหรือซ่อม
ข. รถที่ไม่มีกระจกด้านหน้า
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รถที่มีเสียงแตรดังในระยะ 60 เมตร
 
ข้อ 6 คำถาม การลากจูงรถข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ใช้สายพ่วงที่มีความยาวจากส่วนท้ายสุดของรถที่ลากไปยังส่วนหน้าสุดของรถที่ถูกลากไม่น้อยกว่า 3 เมตร และไม่เกิน 10 เมตร
ข. ใช้วิธียกหน้าหรือท้ายรถที่ถูกลากหรือจูงติดกับรถที่ลากหรือยูงในกรณีที่ไม่สามารถใช้พวงมาลัยหรือห้ามล้อได้
ค. ลากหรือจูงรถเกินกว่า 1 คัน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 7 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. หยุดรถแบะรอให้รถที่ขับสวนทางขับผ่านมาก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง
ค. ชะลอความเร็วรถและระวังรถที่ขับสวนทางมา
ง. ห้ามขับรถเข้าไปในทางข้างหน้า
 
ข้อ 8 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่รถตามหลัรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่ำกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 50 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 9 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถทังในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 10 คำถาม คำกล่าวที่ว่า "ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าจะทำได้" ใช้กับกรณีขับรถ ?
 
ก. จักรยานยนต์
ข. รถที่มีความเร็วช้า
ค. รถโดยสารประจำทาง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 11 คำถาม ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) เมื่อใด ?
 
ก. ในเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นคน รพ และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. เวลามีเหตุฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 12 คำถาม สภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย ได้แก่ ?
 
ก. รถที่เสียงเครื่องยนต์ดังเกินกำหนด
ข. รถที่มีควันไดเสียเกินกำหนด
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข.
 
ข้อ 13 คำถาม การขับรถออกจากที่จอด กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณก่อนออกรถ คือ ?
 
ก. จอดอยู่ข้างหลัง
ข. จอดอยู่ข้างหน้า
ค. จอดอยู่อีกด้านหนึ่งของทางเดินรถ
ง. ที่จอดอยู่ด้านหลังและต้องการจะออกรถเช่นเดียวกัน
 
ข้อ 14 คำถาม เมื่อเห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ศัญญาณแสงวับวาบหรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ต้องหยุดรถ หรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย แต่ห้ามหยุดหรือจอดในทางร่วมทางแยก
ข. กรณีที่มีช่องเดินรถประทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถต้องหยุดหรือจอดรถให้อยู๋ชิดช่องเดินรถประจำทาง
ค. ต้องหยุดรถชิดซ้าย แม้อยุ่ในทางร่วมทางแยก
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 15 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ข. ห้ามรถทุกชนิดเข้าในบริเวณนี้
ค. ให้รถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์เข้า
ง. ห้ามรถจักรยานยนต์จอด
 
ข้อ 16 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย ท่านควรจะ ?
 
ก. เร่งคววามเร็วแล้วรีบผ่านไป
ข. ชะลอความเร็ว และระวังคนข้ามถนน
ค. ระวังคนเดินข้างทาง
ง. ให้คนข้ามถนนระวังรถ
 
ข้อ 17 คำถาม กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอใขแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันทราบเหตุ ?
 
ก. 7 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. เมื่อใดก็ได้
 
ข้อ 18 คำถาม รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถจะต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ติดธงสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร
ข. ติดไฟสัญญาณแสงแดงที่สามารถมองเห็นแสงไฟได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ค. จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหลส่งกลิ่น ส่งแสงสะท้อนหรือปลิวไปจากรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 19 คำถาม รถชนิดใดห้ามนำมาใช้ในทางเดินรถ ?
 
ก. รถที่โคมไฟหยุดชำรุ
ข. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล เอ
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รพแรกเตอร์ที่มีล้อสัมผัสกับผิวถนนเป็นยาง
 
ข้อ 20 คำถาม "ที่คับขัน" หมายความว่า ?
 
ก. ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ข. ทางที่มีสิ่งกีดขวาง
ค. ทางที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตรายแก่รถหรือคนได้ง่าย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 21 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. รถเดินทาเดียว
ข. ห้ามแซง
ค. ให้ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ง. ห้ามวิ่งคู่
 
ข้อ 22 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ห้ามแซงในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
ข. ห้ามกลับรถที่ทางร่วมทางแยก
ค. ห้ามจอดบริเวณทางม้าลาย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 23 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางแคบ
ข. ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ค. ท่อระบายน้ำ
ง. สะพานแคบ
 
ข้อ 24 คำถาม ในกรณีที่บุคคลสัญชาติไทย ประสงค์จะขอจดทะเบียนรถให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนในท้องที่ใด ?
 
ก. ที่ตนมีภูมิลำเนา
ข. ที่มีการซึ้อขายรถ
ค. ที่ใดก็ได้
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 25 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามผู้ขับขี่ขับรถตรงไปข้างหน้า
 
ข้อ 26 คำถาม เครื่องหมาย บนผิวทางจราจร หมายความว่า ?
 
ก. ปากทางเข้าออกอาคาร
ข. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยงนี้
ค. ห้ามแซงภายในกรอบเส้นทแยงนี้
ง. ห้ามรถทุกชนิดขับผ่านกรอบเส้นทแยงนี้
 
ข้อ 27 คำถาม การลากหรือจูงรถอื่นโดยใช้สายพ่วง สายพ่วงที่ใข้ต้องมีระยะห้าจากส่วนท้ายสุดของรถท่บากถึงส่วนหน้าสุดของรถที่ถูกลาก ดังนี้ ?
 
ก. ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ค. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5 เมตร
ง. ไม่เกิน 5 เมตร
 
ข้อ 28 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วดม
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 29 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ขับผ่านไฟโดยทันที
ข. ปลดเกียร์ว่างและเหยียบเบรกเล็กน้อย
ค. ลอความเร็วและใช้เกียร์ต่ำ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 30 คำถาม ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง(รถเสีย)ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัอข้องแบะมาแก้ไขภายหลัง
ข. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัดข้องและนำรถมายกทันที
ค. จอดรถทิ้งไว้และเรียกช่างมาแก้ไขทันที
ง. จอดรถให้พ้นทางเดินรถและให้สัญญาณไฟกระพริบ (ไฟฉุกเฉิน)
 
ข้อ 31 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามเข้าไปในทางข้างหน้า
ข. หยุดให้รถทางอื่นขับผ่านไปก่อน
ค. ทางข้างหน้าให้รถเดินทางเดียว
ง. ห้ามจอดรถ
 
ข้อ 32 คำถาม จุดประสงค์ของป้ายเตือนบนทางหลว ?
 
ก. เตือนให้ทราบถึงสภาพทางข้างหน้า
ข. เตือนให้ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นข้างหน้า
ค. เตือนให้ผู้ขับรถใช้ความระมัดระวัง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 33 คำถาม สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน ถ้าติดตั้งอยู่ ณ ที่ใดให้ผู้ขับขี่รถ ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้วจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถ
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถไปโดยรวดเร็ว
 
ข้อ 34 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ข. ชะลอความเร็วของรถ
ค. หยุดและออกรถทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 35 คำถาม ข้อใดห้ามปฏิบัติในการขับรถ ?
 
ก. ขับรถแข่งบนถนนโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักจราจร
ข. ขับรถในขณะที่หย่อนความสามารถ
ค. ขับรถแซงทางด้านซายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ง. ขับรถในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและผู้ขับขี่ได้เปิดไฟที่สามารถรถมองเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 150 เมตร
 
ข้อ 36 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางรถไฟตัดผ่าน
ข. มีทางเอกและทางโทตัดกันข้างหน้า
ค. ข้างหน้ามสถานพยาบาล
ง. มีทางเอกตัดกันข้างหน้า
 
ข้อ 37 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถขณะขับรถเพื่อให้แสงสว่าง เมื่อใด ?
 
ก. เมื่อฝนตกหนัก
ข. เมื่อเข้าอุโมงค์มืด
ค. เมื่อหมอกลงหนาทึบ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 38 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้รถสวนทางกันได้
ข. ขึ้นเนิน
ค. ให้รถเดินทางเดียว
ง. เดินรถได้ช่องเดียว
 
ข้อ 39 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
ข. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวต้องให้สัญญาณก่อนที่จะเลี่ยวอย่างน้อย 60 เมตร
ค. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 40 คำถาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสอครั้งติดกันให้ผู้ขับขี่ ?
 
ก. หยุดรถ
ข. ขับรถผ่านไปได้
ค. เตรียมตัวหยุด
ง. ให้เพิ่มความระมัดระวัง
 
ข้อ 41 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถในกรณีใด ?
 
ก. ขับรถชิดด้านขวาของถนนในทางเดินรถทางเดียว
ข. ขับรถแข่งในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแล้ว
ค. ขับรถค่อมเส้นแบ่งช่องทางเดินรถในกรณีด้านซ้ายมือมีสิ่งกีดขวาง
ง. ขับรถภายหลังจากที่ดื่มสุราทันที
 
ข้อ 42 คำถาม ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือคัวนจนไม่อาจเห็นทางหน้าได้ในระยะ ?
 
ก. 10 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 43 คำถาม การให้สัญญาณมือหรือสัญญาณไปของผู้ขับขี่ จะต้องให้ผู้ขับขี่รถอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 44 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่มีอาการง่วนนอน
ข. แซงทางด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ค. ขับรถแข่งบนท้องถนนดดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 45 คำถาม "ที่คับขัน" หมายความว่า ?
 
ก. ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ข. ทางที่มีสิ่งกีดขวาง
ค. ทางที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตรายแก่รถหรือคนได้ง่าย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 46 คำถาม ทางเดินรถทางเอก ได้แก่ ?
 
ก. ทางเดินรถ
ข. ทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ค. ทางเดินรถที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ง. ทางเดินรถที่อธิบดีได้ประกาศและให้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
 
ข้อ 47 คำถาม ถ้ามีสัญญาณจราจรไฟสีแดงพร้อมกับลูกศาสีเขียวให้เลี้ยว ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปตามทิศทางที่สูกศรชี้ โดจต้องให้สิทธิแก่บุคคลเหล่านี้ก่อน ?
 
ก. คนเดินเท้าในทางข้าม
ข. ผู้ขับขี่ที่มาทางขวา
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข.
 
ข้อ 48 คำถาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 บังคบให้ขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย แต่ทำไมจึงต้องสร้างให้มีช่องเดินรถในทางเดียวกัน 2, 3 หรือ 4 ช่อง ?
 
ก. เพื่อให้มีช่องทางเดินรถสำหรับรถที่จะแซง
ข. เพื่อให้มีช่องทางเดินรถสำหรับรถที่เลี้ยวหรือกลับรถหรือจะเข้าช่องทางให้ถูกต้อง
ค. เพื่อให้มีช่องทางเดินรถ เมื่อช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุดมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 49 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลง
ข. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ค. หยุดและออกรถทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 50 คำถาม ข้อใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. บริเวณระหว่างช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ข. 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
ค. บริเวณทางร่วมทางแยก
ง. ในขณะที่มีรถอื่นตามมาที่ระยะ 150 เมตร