แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. เขตอันตราย
ข. ห้ามผ่าน
ค. ห้ามหยุดรถ
ง. มีทางร่วมทางแยกข้างหน้า
 
ข้อ 2 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ล้ำกึ่งกลางชองทางเดินรถในกรณีที่ด้านซ้ายของทาเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
ข. ในขณะที่รถมีของบรรทุกอยู่จนไม่อาจเห็นทางด้านหลังและด้านข้าง
ค. ขับรถแข่งโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. เลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องทางเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 3 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรชั่วโมง
 
ข้อ 4 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถเมื่อใด ?
 
ก. เวลามีเตฉุกเฉิน
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. ในเลาที่ไม่สามารถมองเห็นคน รถ และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 5 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่มีอาการง่วนนอน
ข. แซงทางด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ค. ขับรถแข่งบนท้องถนนดดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 6 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลง
ข. หยุดรถและออกรถทันทีที่รถฉุกเฉินขับผ่านไป
ค. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
ง. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
 
ข้อ 7 คำถาม ถ้ามีสัญญาณจราจรไฟสีแดงพร้อมกับลูกศาสีเขียวให้เลี้ยว ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปตามทิศทางที่สูกศรชี้ โดจต้องให้สิทธิแก่บุคคลเหล่านี้ก่อน ?
 
ก. คนเดินเท้าในทางข้าม
ข. ผู้ขับขี่ที่มาทางขวา
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข.
 
ข้อ 8 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ขับรถให้ช้าลงและระวังถนนลืน
ข. ให้หยุดรถโดยทันที
ค. ให้ขับรถไปในทางคดเคี้ยวด้วยความระมัดระวัง
ง. ระวังรถแซงผ่านขึ้นหน้า
 
ข้อ 9 คำถาม เมื่อมีฝนตกหรือหมอกลงต้องเปิดไฟรถเพื่อให้แสงสว่าง เมื่อมีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคนหรือรถในทางได้ชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 50 เมตร
ข. 150 เมตร
ค. 300 เมตร
ง. 500 เมตร
 
ข้อ 10 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
ค. บริเวณที่มีเส้นแบ่งช่องทางการจราจรเป็นเส้นประ
ง. กรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
 
ข้อ 11 คำถาม สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถ้าติดตั้งอยู่ที่ทางร่วมทางแยกใด ผู้ขับขี่มาทางด้านนั้นจะต้อง ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้วจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
ค. จอดรถ
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถไปโดยรวดเร็ว
 
ข้อ 12 คำถาม บทกำหนดโทษของผู้ที่ทำลายททำให้เสียหาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย ขีดเขียน หรือทำห้ไร้ประโยชน์ ซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร คือ ?
 
ก. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000.- บาท หรือทั้งจำและทั้งปรับ
ข. มีดทษปรับไม่เกิน 1,000.- บาท
ค. มีดทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 
ข้อ 13 คำถาม ในกรณีที่บุคคลสัญชาติไทย ประสงค์จะขอจดทะเบียนรถให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนในท้องที่ใด ?
 
ก. ที่ตนมีภูมิลำเนา
ข. ที่มีการซึ้อขายรถ
ค. ที่ใดก็ได้
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 14 คำถาม ในการขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและห้ามไม่ให้ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถเว้นแต่ ?
 
ก. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
ข. ทางเดินรถนั้น เจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
ค. ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 15 คำถาม "ที่คับขัน" หมายความว่า ?
 
ก. ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ข. ทางที่มีสิ่งกีดขวาง
ค. ทางที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตรายแก่รถหรือคนได้ง่าย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 16 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถในขณะขับรถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใด ?
 
ก. ขณะฝนตก
ข. ขณะขอทางกรณีฉุกเฉิน
ค. ขณะที่มีหมอกลงหนาทึบและไม่สามารถมองเห็นทางได้ในระยะ 150 เมตร
ง. ขณะที่ต้องการจะเลี้ยวขวา
 
ข้อ 17 คำถาม "รถฉุกเฉินตามพระราชยัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522" คือ ?
 
ก. รถดับเพลิงของราชการ
ข. รถพยาบาลของราชการ
ค. รถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมตำรวจให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 18 คำถาม สัญญาณจราจรไปสีแดงที่ทำเป็นรูกากบาทเฉียงอยู่เนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ ?
 
ก. ผู้ขับขี่หยุดรถในช่องเดินรถนั้น
ข. ผู้ขับบี่จอดรถในช่องเดินรถนั้น
ค. ผู้ขับขี่รถในช่องเดินรถนั้น
ง. ผู้บขับขี่หยุดรถและจอดรถในช่องเดินรถนั้น
 
ข้อ 19 คำถาม รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถจะต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ในเวลากลางวันติดธงสีแดงรูปสี่เลี่ยมผืนผ้ากว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม.
ข. ในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียงพอต้องไฟสัญญารแสงสีแดงที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ค. จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งขอที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล หรือปลิวไปจากรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 20 คำถาม เมื่อจะหยุดรถ ผู้ขับขี่จะให้ศัญญาณด้วยมือและแขนอย่างไร ?
 
ก. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ข. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ยกแขนขวาท่อนบ่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น
ค. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือไปข้างหน้าหลายครั้ง
ง. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดัลไหล่
 
ข้อ 21 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้าปิด
ข. ห้ามรถทุดชนิดเข้าไปในทางข้างหน้า
ค. รถจักรยานยนต์เข้าไปได้
ง. ห้ามแซง
 
ข้อ 22 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามขับรถความเร็วต่ำกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ห้ามขับรถความเร็วเกินกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า30 ตัน
ง. ห้ามรถที่บรรทุกของมีน้ำหนักเกินกว่า 30 ตันผ่าน
 
ข้อ 23 คำถาม ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) ?
 
ก. เฉพาะเวลากลางคืน
ข. ขณะที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะเห็นคนหรือสิ่งกีดขางได้อย่างชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ค. เวลาใดก็ได้ตามที่ต้องการ
ง. เฉพาะเวลากลางคืนเมื่ออยู่นอกเขตชุมชน
 
ข้อ 24 คำถาม "ที่คับขัน" หมายความว่า ?
 
ก. ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ข. ทางที่มีสิ่งกีดขวาง
ค. ทางที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตรายแก่รถหรือคนได้ง่าย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 25 คำถาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 บังคบให้ขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย แต่ทำไมจึงต้องสร้างให้มีช่องเดินรถในทางเดียวกัน 2, 3 หรือ 4 ช่อง ?
 
ก. เพื่อให้มีช่องทางเดินรถสำหรับรถที่จะแซง
ข. เพื่อให้มีช่องทางเดินรถสำหรับรถที่เลี้ยวหรือกลับรถหรือจะเข้าช่องทางให้ถูกต้อง
ค. เพื่อให้มีช่องทางเดินรถ เมื่อช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุดมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 26 คำถาม กรณีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ชั่วคราวโดยออกใบรับแทน (ใบสั่ง) ให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ ?
 
ก. ตลอดไป
ข. ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ไม่เกิน 7 วัน
ค. ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ไม่ต่ำกว่า 7 วัน
ง. ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ 30 วัน
 
ข้อ 27 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามจอดรถเว้นแต่หยุดรับ - ส่งชั่วขณะ
ค. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในหรอบเส้นทะแยงนี้
ง. ให้จอดรถได้
 
ข้อ 28 คำถาม เครื่องหมาย ที่ขอบทาง หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามหยุดรถ
ค. ห้ามหยุดรับ - ส่งชั่วขณะ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 29 คำถาม ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) เมื่อใด ?
 
ก. ในเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นคน รพ และสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. เวลามีเหตุฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 30 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง