แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม การลากจูงรถข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ลากหรือจูงรถมากกว่า 1 คัน
ข. ใช้สายพ่วงที่มีความยาวจากส่วนท้ายสุดของรถที่ลากไปยังส่วนหน้าของรถที่ถูกลาก ไม่น้อยกว่า 3 เมตร และไม่เกิน 10 เมตร
ค. ใช้วิธียกหน้ารถหรือท้ายรถที่ถูกลากหรือจูงในกรณีที่รถที่ถูกลากหรือจูงไม่สามารถใช้พวงมาลัยรถหรือห้ามล้อได้
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 2 คำถาม บทกำหนดโทษของผู้ที่ทำลายททำให้เสียหาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย ขีดเขียน หรือทำห้ไร้ประโยชน์ ซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร คือ ?
 
ก. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000.- บาท หรือทั้งจำและทั้งปรับ
ข. มีดทษปรับไม่เกิน 1,000.- บาท
ค. มีดทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 
ข้อ 3 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วดม
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 4 คำถาม การให้สัญญาณของผู้ขับขี่ทำดได้โดยใช้ ?
 
ก. สัญญาณไฟ
ข. สัญญาณด้วยมือและแขน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. สัญญาณธง
 
ข้อ 5 คำถาม จุดประสงค์ของป้ายเตือนบนทางหลว ?
 
ก. เตือนให้ทราบถึงสภาพทางข้างหน้า
ข. เตือนให้ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นข้างหน้า
ค. เตือนให้ผู้ขับรถใช้ความระมัดระวัง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 6 คำถาม คำกล่าวที่ว่า "ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าจะทำได้" ใช้กับกรณีขับรถจ ?
 
ก. จักรยานยนต์
ข. รถที่มีความเร็วช้า
ค. รถโดยสารประจำทาง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 7 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่ขับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขา จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ปลดเกียร์ว่าง
ข. ใช้เบรกตลอดเวลา
ค. ดับเครื่องยนต์
ง. ใช้เกียร์ต่ำ
 
ข้อ 8 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลง
ข. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ค. หยุดและออกรถทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 9 คำถาม "ที่คับขัน" หมายความว่า ?
 
ก. ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ข. ทางที่มีสิ่งกีดขวาง
ค. ทางที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตรายแก่รถหรือคนได้ง่าย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 10 คำถาม ทางเดินรถทางเอก ได้แก่ ?
 
ก. ทางเดินรถ
ข. ทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ค. ทางเดินรถที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศและติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
ง. ทางเดินรถที่อธิบดีได้ประกาศและให้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
 
ข้อ 11 คำถาม เครื่องหมาย ที่ขอบทาง หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามหยุดรถ
ค. ห้ามหยุดรับ - ส่งชั่วขณะ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 12 คำถาม ในการบรรทุกผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร
ข. บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้ไม่เกิน 3 เมตร
ค. บรรทุกยื่นพ้นต้วรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร
ง. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร
 
ข้อ 13 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
ค. บริเวณที่มีเส้นแบ่งช่องทางการจราจรเป็นเส้นประ
ง. กรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
 
ข้อ 14 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามเข้า
ข. ห้ามจอดรถ
ค. ห้ามหยุดรถ
ง. ให้จอดรถได้
 
ข้อ 15 คำถาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสอครั้งติดกันให้ผู้ขับขี่ ?
 
ก. หยุดรถ
ข. ขับรถผ่านไปได้
ค. เตรียมตัวหยุด
ง. ให้เพิ่มความระมัดระวัง
 
ข้อ 16 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่นำรถชนิดใดมาใช้บนทางเดินรถ ?
 
ก. รถที่ล้อไม่ใช้ยาง
ข. รถที่ไม่ได้แสดงแผ่นป้ายเสียภาษีประจำปี
ค. รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 17 คำถาม ผู้ที่ไม่ต้องสวมหมวกที่จักทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่รถ คือ ?
 
ก. ผู้ขับขี่รถยานยนต์และคนโดยสาร
ข. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานติดเครื่องยนต์
ค. ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือบัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 18 คำถาม ในการขับรถสนทาง ?
 
ก. ในการเดินทางที่แคบซึ่งไม่อาจสวนทางกันได้โดยปลอดภัยให้ผู้ขับขี่รถคันที่เล็กกว่าหยุดรถชิดขอบทางดานซ้ายเพื่อให้ผู้ขับรถคันที่ใหญ่กว่าขับผ่านไปก่อน
ข. ในทางเดินรถที่แคบ ผู้ขับขี่แต่ละฝ่ายต้อลอความเร็วของรถลง
ค. ในทางเดินรถที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าให้ผู้ขับขี่เข้าไปในทางเดินรถที่สวนมาได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดรอให้รถสวนทางขับผ่านมาก่อน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 19 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ข. ชะลอความเร็วของรถ
ค. หยุดและออกรถทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 20 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบสัญญาณไปกะพริบสีแดงควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ห้ามขับรถเข้าไปในช่องทางข้างหน้า
ข. หยุดรถและขับผ่านไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่กีดขวางการจราจร
ค. ขับรถผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ง. ลดความเร็วของรถลงเมื่อปลอดภัยให้ขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
 
ข้อ 21 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย แสดงว่า ?
 
ก. เป็นทางโค้งซ้าย
ข. เป็นป้ายบังคับให้เลี้ยวขวา
ค. เป็นป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 22 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่มีอาการง่วนนอน
ข. แซงทางด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ค. ขับรถแข่งบนท้องถนนดดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 23 คำถาม ก่อนจะหยุดรถหรือจอดรถ ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 24 คำถาม เมื่อมีฝนตกหรือหมอกลงต้องเปิดไฟรถเพื่อให้แสงสว่าง เมื่อมีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคนหรือรถในทางได้ชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 50 เมตร
ข. 150 เมตร
ค. 300 เมตร
ง. 500 เมตร
 
ข้อ 25 คำถาม เมื่อผู้ขับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขา จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ปลดเกียร์ว่าง
ข. ใช้เบรกตลอดเวลา
ค. ดับเครื่องยนต์
ง. ใช้เกียร์ต่ำ
 
ข้อ 26 คำถาม รถต่อไปนี้ข้อใดห้ามนำมาใช้ในทาง ?
 
ก. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 75 เดซิเบล เอ
ข. รถแทรกเตร์ที่มีล้อสัมผัสกับผิวถนนเป็นยาง
ค. รถที่มีไหส่องแสงสว่างดานห้าไม่สามารถใช้งานได้
ง. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
 
ข้อ 27 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถทังในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 28 คำถาม ในขณะที่ขับรถ้าท่านเกิดอาการง่วงนอนควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ดื่มกาแฟ
ข. ขับรถให้ช้าลง
ค. จอดรถและพักผ่อนก่อนเดินทางต่อไป
ง. กินยาบ้า (แมเฟามีน)
 
ข้อ 29 คำถาม ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง(รถเสีย)ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัอข้องแบะมาแก้ไขภายหลัง
ข. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัดข้องและนำรถมายกทันที
ค. จอดรถทิ้งไว้และเรียกช่างมาแก้ไขทันที
ง. จอดรถให้พ้นทางเดินรถและให้สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน สีขาวหรือสีแดง ที่ติดอยูด้านหน้าและท้ายของรถทั้งซ้ายและขวา(ไฟฉุกเฉิน)
 
ข้อ 30 คำถาม บริเวณใดกลับรถได้ ?
 
ก. บริเวณทางร่วมทางแยก
ข. บริเวณที่มีเส้นแบ่งช่องทางจราจรเป็นเส้นประ
ค. บนสะพาน
ง. ทางมาลาย