แบบทดสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอกภัยรถจักรยานยนต์

*ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกอยู่ 4 ตัวเลือกให้เลือกทำเครื่องหมายหน้า คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพศ ชาย หญิง ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ
ข้อ 1 คำถาม รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถจะต้องปฏิบัติดังนี้ ?
 
ก. ติดธงสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร
ข. ติดไฟสัญญาณแสงแดงที่สามารถมองเห็นแสงไฟได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
ค. จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหลส่งกลิ่น ส่งแสงสะท้อนหรือปลิวไปจากรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 2 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ให้ขับรถชิดไปทางด้านซ้ายของสิ่งกีดขวาง
ค. ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งซ้าย
ง. ห้ามเลี้ยวซ้าย
 
ข้อ 3 คำถาม ผู้ขับรถจะต้องใช้ไฟแสงสว่าง (ไฟหน้าและไฟท้าย) เมื่อใด ?
 
ก. ในเวลาที่ฝนตกหนักไม่สามารถมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
ข. เวลาที่ขับรถอยู่นอกเขตชุมชน
ค. เวลาที่มีเหตุฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 4 คำถาม ในขณะขับรถผู้ขับขี่จะต้องมีเอกสารชนิดใด ?
 
ก. ใบอนุญาตขับขี่
ข. สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ค. สำเนาใบเสร็จชำระภาษีประจำปี
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 5 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วดม
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 6 คำถาม สัญญาณจราจรไปสีแดงที่ทำเป็นรูกากบาทเฉียงอยู่เนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ ?
 
ก. ผู้ขับขี่หยุดรถในช่องเดินรถนั้น
ข. ผู้ขับบี่จอดรถในช่องเดินรถนั้น
ค. ผู้ขับขี่รถในช่องเดินรถนั้น
ง. ผู้บขับขี่หยุดรถและจอดรถในช่องเดินรถนั้น
 
ข้อ 7 คำถาม ถ้าท่านขับรถด้วยความเร็ว 80 ก.ม./ชั่วโมง แล้วเห็นเครื่องหมาย ท่านต้องปฏิบัติ ?
 
ก. ขับรถต่อไปโดยไม่สนใจ
ข. ลดความเร็วของรถให้ไม่เกิน 50 ก.ม./ชั่วโมง
ค. ขับรถไม่ต่ำกว่า 50 ก.ม./ชั่วโมง
ง. ถึงเขตชุมชน
 
ข้อ 8 คำถาม ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง(รถเสีย)ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัอข้องแบะมาแก้ไขภายหลัง
ข. จอดรถทิ้งไว้ ณ จุดที่รถขัดข้องและนำรถมายกทันที
ค. จอดรถทิ้งไว้และเรียกช่างมาแก้ไขทันที
ง. จอดรถให้พ้นทางเดินรถและให้สัญญาณไฟกระพริบ (ไฟฉุกเฉิน)
 
ข้อ 9 คำถาม ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารชนิดใด ?
 
ก. สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ข. สำเนาใบอนุญาตขับรถ
ค. ใบเสร็จชำระค่าภาษีประจำปี
ง. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ข้อ 10 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามเข้าไปในทางข้างหน้า
ข. หยุดให้รถทางอื่นขับผ่านไปก่อน
ค. ทางข้างหน้าให้รถเดินทางเดียว
ง. ห้ามจอดรถ
 
ข้อ 11 คำถาม รถชนิดใดห้ามนำมาใช้ในทางเดินรถ ?
 
ก. รถที่โคมไฟหยุดชำรุ
ข. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล เอ
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รพแรกเตอร์ที่มีล้อสัมผัสกับผิวถนนเป็นยาง
 
ข้อ 12 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ทางข้างหน้ากำลังก่อสร้าง
ข. ทางข้างหน้าสะพานชำรุด
ค. ทางข้างหน้ามีน้ำท่วม
ง. ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยงให้ขับรถไปทางด้านขวา
 
ข้อ 13 คำถาม ในการบรรทุกผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร
ข. บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้ไม่เกิน 3 เมตร
ค. บรรทุกยื่นพ้นต้วรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร
ง. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร
 
ข้อ 14 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 
ข้อ 15 คำถาม รถต่อไปนี้ข้อใดห้ามนำมาใช้ในทาง ?
 
ก. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 75 เดซิเบล เอ
ข. รถแทรกเตร์ที่มีล้อสัมผัสกับผิวถนนเป็นยาง
ค. รถที่มีไหส่องแสงสว่างดานห้าไม่สามารถใช้งานได้
ง. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
 
ข้อ 16 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย เว้นแต่กรณี ?
 
ก. ทางเดินรถในทางเดียวกันที่แบ่งช่องทางไว้ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป
ข. รถที่จะถูกแซงกำลังจะเลี้ยวซ้าย
ค. รถที่จะถูกแซงกำลังจะเลี้ยวขวา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค
 
ข้อ 17 คำถาม เมื่อเห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ศัญญาณแสงวับวาบหรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ต้องหยุดรถ หรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย แต่ห้ามหยุดหรือจอดในทางร่วมทางแยก
ข. กรณีที่มีช่องเดินรถประทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถต้องหยุดหรือจอดรถให้อยู๋ชิดช่องเดินรถประจำทาง
ค. ต้องหยุดรถชิดซ้าย แม้อยุ่ในทางร่วมทางแยก
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 18 คำถาม "เขตปลอดภัย" หมายความว่า ?
 
ก. พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
ข. พื้นที่ที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้ผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยขับต่อไปได้
ค. เขตที่คนเดินเท้าสามารถข้ามทางได้ดดยไม่ต้องหยุดรอรถ
ง. เขตที่ผู้ขับขี่สามารถนำรถผ่านเข้าไปได้
 
ข้อ 19 คำถาม ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถในขณะขับรถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใด ?
 
ก. ขณะฝนตก
ข. ขณะขอทางกรณีฉุกเฉิน
ค. ขณะที่มีหมอกลงหนาทึบและไม่สามารถมองเห็นทางได้ในระยะ 150 เมตร
ง. ขณะที่ต้องการจะเลี้ยวขวา
 
ข้อ 20 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามขับรถสวนทาง
ข. ให้ขับชิดทางด้านขวา
ค. ห้ามกลับรถ
ง. ให้รถเดินทางเดียว
 
ข้อ 21 คำถาม ในกรณีที่บุคคลสัญชาติไทย ประสงค์จะขอจดทะเบียนรถให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนในท้องที่ใด ?
 
ก. ที่ตนมีภูมิลำเนา
ข. ที่มีการซึ้อขายรถ
ค. ที่ใดก็ได้
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 22 คำถาม เมื่อใดที่ผู้ขับรถไม่ควรขับรถ ?
 
ก. ในขณะที่เป็นไข้หวัดอย่างรุนแรง
ข. ภายหลังจากดื่มสุราหรือของมึนเมาทันที
ค. ภายหลังจากรับประทานยาแก้ท้องเสีย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 23 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลง ใช้เกียร์ต่ำและระวังรถที่สวนทางมา
ข. ให้ผู้ขับขี่เร่งความเร็วรถและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
ค. ให้ผู้ขับขี่รถขับผ่านไปด้วยความรวดเร็ว
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 24 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ ?
 
ก. ล้ำกึ่งกลางชองทางเดินรถในกรณีที่ด้านซ้ายของทาเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
ข. ในขณะที่รถมีของบรรทุกอยู่จนไม่อาจเห็นทางด้านหลังและด้านข้าง
ค. ขับรถแข่งโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
ง. เลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องทางเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 25 คำถาม ข้อใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ ?
 
ก. บริเวณระหว่างช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
ข. 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
ค. บริเวณทางร่วมทางแยก
ง. ในขณะที่มีรถอื่นตามมาที่ระยะ 150 เมตร
 
ข้อ 26 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย "เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด" ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. เลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที
ข. หยุดรอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไปเขียวจึงเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้
ค. หยุดรอให้คนข้ามถนนและรถที่มาจากทางขวามือผ่านไปก่อนและโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ง. ลดความเร็วของรถลงและเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที
 
ข้อ 27 คำถาม ถ้าท่านเห็นเครื่องหมาย ท่านต้อง....... ?
 
ก. หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถในทางเอกหรือไม่
ข. หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถฝั่งตรงข้ามอยู่ในทางร่วมทางแยกหรือไม่
ค. ลดความเร็วลงแล้วผ่านไปเลย
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
 
ข้อ 28 คำถาม รถทุกชนิดจะใช้เสียงสัญญาณดังต่อไปนี้ไม่ได้ ?
 
ก. เสียงนกหวีด
ข. เสียงแตกพร่า
ค. เสียงหลายเสียง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 29 คำถาม "สัญญาณจราจร" คือ ?
 
ก. สัญญาณมือและแขนที่ผู้ขับขี่แสดงเมื่อจะจอดรถ
ข. สัญญาณไฟผู้ขับขี่แสดงเมื่อจะเปลี่ยนช่องเดินรถ
ค. เสียงนกหวีดที่พนักงานจราจรให้เพื่อให้หยุดรถ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 30 คำถาม ข้อใดห้ามแซง ?
 
ก. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
ข. ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
ค. บริเวณที่มีเส้นแบ่งช่องทางการจราจรเป็นเส้นประ
ง. กรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
 
ข้อ 31 คำถาม บริเวณใดห้ามกลับรถ ?
 
ก. เขตปลอดภัย
ข. บนสะพาน
ค. ทางร่วมทางแยก
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 32 คำถาม บริเวณใดกลับรถได้ ?
 
ก. บริเวณทางร่วมทางแยก
ข. บริเวณที่มีเส้นแบ่งช่องทางจราจรเป็นเส้นประ
ค. บนสะพาน
ง. ทางมาลาย
 
ข้อ 33 คำถาม เจ้าของรถที่ไม่เสียภาษีประจำปีตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522 ภายในเวลาที่กำหนดจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ?
 
ก. 10
ข. 20
ค. 30
ง. 1
 
ข้อ 34 คำถาม กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอใขแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันทราบเหตุ ?
 
ก. 7 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. เมื่อใดก็ได้
 
ข้อ 35 คำถาม เมื่อจะหยุดรถ ผู้ขับขี่จะให้ศัญญาณด้วยมือและแขนอย่างไร ?
 
ก. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ข. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ยกแขนขวาท่อนบ่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น
ค. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือไปข้างหน้าหลายครั้ง
ง. ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดัลไหล่
 
ข้อ 36 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ให้รถสวนทางกันได้
ข. ขึ้นเนิน
ค. ให้รถเดินทางเดียว
ง. เดินรถได้ช่องเดียว
 
ข้อ 37 คำถาม ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือคัวนจนไม่อาจเห็นทางหน้าได้ในระยะ ?
 
ก. 10 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 38 คำถาม การลากหรือจูงรถอื่นโดยใช้สายพ่วง สายพ่วงที่ใข้ต้องมีระยะห้าจากส่วนท้ายสุดของรถท่บากถึงส่วนหน้าสุดของรถที่ถูกลาก ดังนี้ ?
 
ก. ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ค. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5 เมตร
ง. ไม่เกิน 5 เมตร
 
ข้อ 39 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ข. ชะลอความเร็วของรถ
ค. หยุดและออกรถทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 40 คำถาม ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ?
 
ก. ห้ามแซงในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
ข. ห้ามกลับรถที่ทางร่วมทางแยก
ค. ห้ามจอดบริเวณทางม้าลาย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ข้อ 41 คำถาม ถ้ามีสัญญาณจราจรไฟสีแดงพร้อมกับลูกศาสีเขียวให้เลี้ยว ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปตามทิศทางที่สูกศรชี้ โดจต้องให้สิทธิแก่บุคคลเหล่านี้ก่อน ?
 
ก. คนเดินเท้าในทางข้าม
ข. ผู้ขับขี่ที่มาทางขวา
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข.
 
ข้อ 42 คำถาม เส้แสดงช้องจราจร แสดงว่า ?
 
ก. ห้ามแซง
ข. ให้ชิดซ้าย
ค. ให้แซงได้
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 43 คำถาม รถต่อไปนี้ข้อใดห้ามนำมาใช้ในทางเดินรถ ?
 
ก. รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่มีไว้เพื่อขายหรือซ่อม
ข. รถที่ไม่มีกระจกด้านหน้า
ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
ง. รถที่มีเสียงแตรดังในระยะ 60 เมตร
 
ข้อ 44 คำถาม การให้สัญญาณของผู้ขับขี่ทำดได้โดยใช้ ?
 
ก. สัญญาณไฟ
ข. สัญญาณด้วยมือและแขน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข.
ง. สัญญาณธง
 
ข้อ 45 คำถาม การให้สัญญาณด้วยมือและแขนโดยผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถและโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการ ?
 
ก. หยุดรถ
ข. เลี้ยวขวา
ค. จะลดความเร็วของรถ
ง. ให้รถอื่นลดความเร็ว
 
ข้อ 46 คำถาม เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ลดความเร็วของรถลง
ข. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ค. หยุดและออกรถทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง
 
ข้อ 47 คำถาม เครื่องหมาย หมายความว่า ?
 
ก. ห้ามรถจักรยานยนต์จอด
ข. ห้ามรถจักรยานยนต์เข้า
ค. ห้ามรถทุกชนิดเข้า
ง. ผิดทุกข้อ
 
ข้อ 48 คำถาม ก่อนจะหยุดรถหรือจอดรถ ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ?
 
ก. 30 เมตร
ข. 60 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
 
ข้อ 49 คำถาม เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
 
ก. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและระวังเครื่องกั้น
ข. ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและสังเกตดูรถไฟทั้งด้านซ้ายและขวา
ค. ให้ผู้ขับขี่ระวังถ้ามีรถไฟกำลังผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไอย่างน้อย 5 เมตร
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
 
ข้อ 50 คำถาม ห้ามผู้ขับขี่ขับรถในกรณีใด ?
 
ก. ขับรถชิดด้านขวาของถนนในทางเดินรถทางเดียว
ข. ขับรถแข่งในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแล้ว
ค. ขับรถค่อมเส้นแบ่งช่องทางเดินรถในกรณีด้านซ้ายมือมีสิ่งกีดขวาง
ง. ขับรถภายหลังจากที่ดื่มสุราทันที