การดำเนินการทางทะเบียนรถ
ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
การโอน

 

การโอน
ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดพร้อมหลักฐานดังนี้

การโอนกรรมสิทธิ์
1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไข หรือสัญญาอย่างอื่น ที่มีลักษณะเดียวกันเป็นต้น
3. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนและภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

 
การโอนสิทธิการใช้รถ
1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ. 11 ของผู้โอนเฉพาะในกรณีที่ผู้โอนมีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
3. หลักฐานการโอนสิทธิการใช้รพ เช่น สัญญาเช่าซื้อ หนังสือโอนสิทธิการเช่าซื้อ สัญญาเข้าร่วมกิจการ หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกสหกรณ์เดินรถ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรกับสหกรณ์เดินรถ เป็นต้น
4. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 
หลักฐานที่ใช้การโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการใช้รถ
1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ. 11 ของผู้โอนเฉพาะในกรณีที่ผู้โอนมีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
3. หลักฐานการโอนสิทธิการใช้รพ เช่น สัญญาเช่าซื้อ หนังสือ โอนสิทธิการเช่าซื้อ สัญญาเข้าร่วมกิจการ หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกสหกรณ์เดินรพ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจการกับสหกรณ์เดินรถ เป็นต้น
4. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 
อัตราค่าธรรมเนียม
รายการ
ราคา(บาท)
ติดต่อฝ่าย/ช่องหมายเลข
     
     
     
     
     
จัดทำโดยฝ่ายวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี